1. verb to adjoin / to border
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '毘')
 2. foreign pi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names
 3. verb to help / to assist
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '毘')

Contained in

Also contained in

荼毘阇毘

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 — count: 118
 • Scroll 1 Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 — count: 116
 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 — count: 99
 • Scroll 5 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 76
 • Scroll 37 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 73
 • Scroll 1 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 — count: 69
 • Scroll 35 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 69
 • Scroll 1 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 — count: 61
 • Scroll 8 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 — count: 59
 • Scroll 1 Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 — count: 58

Collocations

 • 毘罗 (毘羅) 金毘羅神復作頌曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 120
 • 金毘 (金毘) 金毘羅神復作頌曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 38
 • 毘阇 (毘闍) 其轉輪王坐毘闍耶多 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 22
 • 欝毘 (欝毘) 尊者欝毘邏迦葉亦在眾坐 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 11 — count: 17
 • 迦毘 (迦毘) 聲如迦毘陵 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 16
 • 毘娄 (毘婁) 有毘婁博叉天王城郭住處 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 16
 • 毘脂 (毘脂) 阿毘脂大地獄 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 16
 • 毘延 (毘延) 若毘沙門天王欲詣伽毘延頭園遊觀時 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 16
 • 毘梨 (毘梨) 名毘梨訶波低 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 25 — count: 15
 • 毘纽 (毘紐) 到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 15