NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhuàn

zhuàn verb to compose / to write / to compile
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作
Notes: (Unihan '撰')

Contained in

撰写撰稿撰集编撰编撰撰述撰集百缘经众经撰杂譬撰集三藏及杂藏传撰文撰录修撰杜撰

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 10 84
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 100 71
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 34 63
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 62
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 57 62
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 61
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 54 60
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 4 52
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 45
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 44

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
撰择 撰擇 撰擇深妙法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 38
尸陀槃尼撰 尸陀槃尼撰 阿羅漢尸陀槃尼撰 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 1 13
未详撰 未詳撰 未詳撰者今附梁錄 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 1 10
一行撰 一行撰 一行撰譯 Manshushili Yan Man De Jia Wan Ai Mi Shu Ruyi Fa 《曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法》 Scroll 1 6
南无撰 南無撰 南無撰擇法無礙華稱佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 8 4
三法撰 三法撰 何故三法撰 San Fadu Lun 《三法度論》 Scroll 1 4
名曰撰 名曰撰 會中有一乞人名曰撰擇 Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 7 3
釋道安撰 釋道安撰 晉沙門釋道安撰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 3
撰记 撰記 撰記佛言 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 3
撰法 撰法 自察其身思撰法藥發醫王想 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
深妙 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無常 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
智者 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
世間織機往來 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
世人 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 6 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
善法 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
沙門釋道安 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
顛倒為人為人 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 1
僧伽 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
僧伽 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
僧伽 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 3
Scroll 11 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
各自 Scroll 1 in Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 1
不必賢王 Scroll 7 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
情欲 Scroll 2 in Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 2
尊者僧伽 Scroll 1 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
尊者僧伽 Scroll 2 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
尊者僧伽 Scroll 3 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
尊者僧伽 Scroll 4 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
尊者法救 Scroll 1 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 2
尊者法救 Scroll 2 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
法救菩薩 Scroll 1 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 3