pán

 1. pán noun a tray
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Variant of 盤 (Unihan '槃')
 2. pán verb to turn / to rotate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '槃')
 3. pán verb to search
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '槃')

Contained in

Also contained in

阿槃提

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 55 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 62
 • Scroll 18 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 43
 • Scroll 1 Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》 — count: 31
 • Scroll 53 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 23
 • Scroll 7 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 20
 • Scroll 52 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 18
 • Scroll 25 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 18
 • Scroll 27 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 — count: 17
 • Scroll 49 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 15
 • Scroll 25 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 — count: 15

Collocations

 • 鸠槃 (鳩槃) 領諸鳩槃茶鬼 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 34
 • 槃茶 (槃茶) 領諸鳩槃茶鬼 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 29
 • 头槃 (頭槃) 所謂優頭槃比丘是 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 3 — count: 18
 • 优槃 (優槃) 優槃難陀龍王便作是念 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 28 — count: 8
 • 槃荼 (槃荼) 與無數究槃荼神前後圍遶 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 8
 • 槃难陀龙王 (槃難陀龍王) 優槃難陀龍王便作是念 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 28 — count: 8
 • 铜槃 (銅槃) 買銅槃來 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 22 — count: 8
 • 槃多 (槃多) 三名阿荼槃多 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 7
 • 槃哆 (槃哆) 視禰憊薩遮利多槃哆 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 7
 • 槃来 (槃來) 買銅槃來 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 22 — count: 6