pán

 1. pán noun a tray
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Variant of 盤 (Unihan '槃')
 2. pán verb to turn / to rotate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '槃')
 3. pán verb to search
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '槃')

Contained in

涅槃大般涅槃经周梨槃陀迦般涅槃涅槃经涅隶槃那无住涅槃无住处涅槃涅槃部大般涅槃经后分佛垂般涅槃略说教诫经佛临涅槃记法住经迦叶赴佛般涅槃经佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经佛说净饭王般涅槃经净饭王般涅槃经大乘论师婆薮槃豆婆薮槃豆筏苏槃豆婆薮槃头婆修槃头婆薮槃豆菩萨涅槃论涅槃经本有今无偈论尸陀槃尼提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论大般涅槃经集解大般涅槃经义记大般涅槃经玄义涅槃玄义发源机要大般涅槃经疏涅槃经遊意涅槃宗要释迦如来涅槃礼赞文婆薮槃豆法师传入涅槃法华涅槃时涅槃寂静大般涅槃槃陀入般涅槃阿槃提槃陀伽槃特周利槃陀伽大涅槃经佛临涅槃略诫经弥勒菩萨般涅槃经涅槃界

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 55 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 62
 • Scroll 18 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 43
 • Scroll 1 Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》 — count: 31
 • Scroll 53 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 23
 • Scroll 7 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 20
 • Scroll 25 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 18
 • Scroll 52 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 18
 • Scroll 27 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 — count: 17
 • Scroll 49 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 15
 • Scroll 25 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 — count: 15

Collocations

 • 鸠槃 (鳩槃) 領諸鳩槃茶鬼 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 34
 • 槃茶 (槃茶) 領諸鳩槃茶鬼 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 30
 • 头槃 (頭槃) 所謂優頭槃比丘是 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 3 — count: 18
 • 槃荼 (槃荼) 與無數究槃荼神前後圍遶 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 8
 • 铜槃 (銅槃) 買銅槃來 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 22 — count: 8
 • 优槃 (優槃) 優槃難陀龍王便作是念 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 28 — count: 8
 • 槃难陀龙王 (槃難陀龍王) 優槃難陀龍王便作是念 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 28 — count: 8
 • 槃多 (槃多) 三名阿荼槃多 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 7
 • 槃哆 (槃哆) 視禰憊薩遮利多槃哆 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 7
 • 金槃 (金槃) 佛在委若國金槃鹿野林中 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 16 — count: 6