NTI Reader
NTI Reader

禄 (祿)

 1. noun good fortune
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. noun an official salary
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. noun good fortune
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: The modern simplified form is also an archaic variant of 祿

Contained in

安禄山增禄天母增禄佛母尼禄多苏禄福禄官禄爵禄世禄天禄食禄利禄秩禄禄命禄食回禄禄位禄秩功名利禄俸禄李天禄美禄祉禄禄俸苏禄群岛跋禄羯呫婆窣禄勤那国窣禄勤那跋禄迦国跋禄迦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 5 26
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 13
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 1 10
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 13 9
Fantian Huoluo Jiu Yao 《梵天火羅九曜》 Scroll 1 9
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 9
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 24 8
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 7
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 7
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
光禄 光祿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 373
禄卿 祿卿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 320
禄大夫 祿大夫 銀青光祿大夫邠王傅上柱國固安縣開國伯盧粲 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 54
封禄 封祿 得封祿已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 32
荣禄 榮祿 亦榮祿之禍 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 20
王禄 王祿 既蒙王祿 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 12
禄存 祿存 狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍尊星 Bei Dou Qi Xing Hu Mo Mi Yao Yi Gui 《北斗七星護摩祕要儀軌》 Scroll 1 7
奉禄 奉祿 欺誑天下受王奉祿 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 2 5
禄十六 祿十六 元祿十六年二月六日以淨嚴和上之本再 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 5
禄厚 祿厚 則我祿厚喻獲妙寶 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 4