NTI Reader
NTI Reader

神通 shéntōng

shéntōng noun a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: abhiññā, Pāli: abhiññā (Faxiang 'Supernatural Powers, Six'; FGDB '神通')

Contained in

六神通神通力量神通广大菩萨行方便境界神通变化经秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门摩醯首罗大自在天王神通化生伎艺天女念诵法神通力五神通漏尽神通神通变化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 49 46
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 2 45
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 40 43
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 20 42
Wu Suoyou Pusa Jing 《無所有菩薩經》 Scroll 2 42
Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 《證契大乘經》 Scroll 2 37
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 32
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 32
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 31
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 94 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成神通 成神通 未能變化成神通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 64
神通无余 神通無餘 神通無餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
神通具足 神通具足 何等名為轉輪聖王四種自在神通具足 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 13
如来神通 如來神通 如來神通 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
神通证 神通證 當知我與善宿現神通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 9
神通威德 神通威德 俱有神通威德 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 7
现神通 現神通 當知我與善宿現神通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
神通境界 神通境界 如是等最勝神通境界 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 7
具神通 具神通 亦具神通威德 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 6
种神通 種神通 如是彼佛為彼二人現三種神通 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 5