NTI Reader
NTI Reader

lào

lào noun Chinese cream / cheese
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Dairy Product 乳制品

Contained in

奶酪乳酪酥酪酪乳酪饼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 89
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 67
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 57
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 56 45
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 26 38
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 28 38
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 35 35
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 32 35
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 67 35
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 25 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
酪性 酪性 如是酪性為從乳生 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 8 30
成酪 成酪 譬如牛乳成酪 Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 Scroll 1 11
酪酥 酪酥 酪酥中醍醐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 10
中有酪 中有酪 乳中有酪 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 8 10
生酪 生酪 乳生酪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 9
盛酪 盛酪 以器盛酪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 8
麨酪 麨酪 即各將麨酪蜜和摶 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 7
酪蜜 酪蜜 將麨將酪蜜摶奉彼 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 7
酪在 酪在 猶故遺餘酪在 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 6
余酪 餘酪 猶故遺餘酪在 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 6