zhú

 1. zhú proper noun Zhu
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: A name often given to monks coming to China from the Western Regions or India 天竺 (Unihan '竺')
 2. zhú proper noun India
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Short for 天竺 (Unihan '竺')
 3. zhú noun bamboo
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '竺')

Contained in

天竺竺法兰竺刹尸罗竺法护竺大力竺仙梵仙竺佛念竺法雅竺法乘竺潜深竺法崇竺法义竺道潜竺僧度竺僧朗竺法汰竺僧辅竺僧敷竺法旷竺道生竺佛调竺法慧竺僧显竺昙猷天竺人竺律炎南天竺北天竺竺剎屍罗中天竺东西竺天竺三藏求那跋陀罗竺昙无兰历遊天竺记传中天竺舍卫国祇洹寺图经惟盖竺天竺乐竺摩天竺鼠竺法竺乾竺教竺书竺学天竺菩提树黍竺族华竺

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 — count: 78
 • Scroll 2 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 49
 • Scroll 6 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 — count: 40
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 37
 • Scroll 5 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 — count: 28
 • Scroll 14 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 27
 • Scroll 3 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 24
 • Scroll 4 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 21
 • Scroll 1 Ming Biographies of Eminent Monks 《大明高僧傳》 — count: 20
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 20

Collocations

 • 西天竺 (西天竺) 從南天竺當轉至西天竺 — Daoxing Bore Jing 《道行般若經》, Scroll 4 — count: 18
 • 西竺 (西竺) 西竺分不分也 — Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》, Scroll 1 — count: 14
 • 竺国 (竺國) 西天竺國三藏伽梵達摩奉 — Ian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Zhi Bing He Yao Jing 《千手千眼觀世音菩薩治病合藥經》, Scroll 1 — count: 12
 • 五竺 (五竺) 歷五竺而尋友 — Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》, Scroll 1 — count: 11
 • 在天竺 (在天竺) 又諸佛興皆在天竺 — Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》, Scroll 1 — count: 9
 • 竺难提 (竺難提) 東晉天竺居士竺難提譯 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 106 — count: 5
 • 竺叉 (竺叉) 時竺叉尸羅國有諸商估來詣漢土 — Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》, Scroll 8 — count: 4
 • 居士竺 (居士竺) 東晉天竺居士竺難提譯 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 106 — count: 4
 • 上天竺 (上天竺) 上天竺靈感觀音教寺住持沙門思恭勸緣 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 4
 • 迦竺 (迦竺) 自漢明夜夢迦竺初臨 — Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》, Scroll 1 — count: 3