NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

典籍 diǎnjí

diǎnjí proper noun canonical text
Domain: Religion 宗教

Contained in

中国古典典籍

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 8 5
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 35 5
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 11 2
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 3 2
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 12 2
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 9 2
Po Xie Lun 《破邪論》 Scroll 2 2
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 2
Aśokarājāvadāna (Ayuwang) 《阿育王傳》 Scroll 7 2
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
外道典籍 外道典籍 外道典籍中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 27
内外典籍 內外典籍 內外典籍具備 Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 2 16
世间典籍 世間典籍 六者不以世間典籍而教於人 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 8
外典籍 外典籍 不樂外典籍 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 5 6
典籍正知 典籍正知 三者世間典籍正知 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 35 5
陀典籍 陀典籍 韋陀典籍悉通利 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 5
技艺典籍 技藝典籍 凡諸技藝典籍議論 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 3
读典籍 讀典籍 得讀典籍不 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 8 3
世俗典籍 世俗典籍 若夢得世俗典籍聲聞經法 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 16 3
典籍中 典籍中 外道典籍中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
世間典籍 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
外道典籍 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
典籍通利 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
貿易世間經外道典籍 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
典籍 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
無上正真典籍 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
典籍 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
違失先聖典籍 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
一切典籍 Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
典籍星宿日月 Scroll 3 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
梵志典籍 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
技藝典籍議論 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
往昔神仙諸天經書典籍 Scroll 7 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
典籍 Scroll 1 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 2
異學典籍 Scroll 5 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
典籍 Scroll 5 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
六藝通達典籍 Scroll 23 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
外道典籍 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
方等典籍 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
如是典籍 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
敷陳典籍反復 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
外道典籍 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
演說典籍 Scroll 2 in Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 1
不信典籍 Scroll 3 in Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 1
典籍 Scroll 1 in Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 1