NTI Reader
NTI Reader

讫已 (訖已) qì yǐ

qì yǐ phrase to complete
Domain: Buddhism 佛教
Notes: TM: 訖 complete + 已 already; from 《大本經》 Scripture of the Great Origin, translation in A Primer in Chinese Buddhist Writings (Kieschnick and Wiles 2017, vol. 1, p. 44; T 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 42 6
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 Scroll 1 6
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 5
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 4
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 3
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 3
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 6 3
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 3
Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
食讫已 食訖已 和上尼知食訖已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 20
供养讫已 供養訖已 供養訖已 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 19
饭食讫已 飯食訖已 飯食訖已 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 15
讫已后 訖已後 食訖已後 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 10
其事讫已 其事訖已 其事訖已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
事讫已 事訖已 是事訖已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
灌顶讫已 灌頂訖已 灌頂訖已 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 75 4
思惟讫已 思惟訖已 如是少時思惟訖已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 3
三匝讫已 三匝訖已 右繞菩薩三匝訖已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 26 3
问讯讫已 問訊訖已 問訊訖已 Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 5 3