NTI Reader
NTI Reader

讫已 (訖已) qì yǐ

qì yǐ phrase to complete
Domain: Buddhism 佛教
Notes: TM: 訖 complete + 已 already; from 《大本經》 Scripture of the Great Origin, translation in A Primer in Chinese Buddhist Writings (Kieschnick and Wiles 2017, vol. 1, p. 44; T 1)

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
食讫已 食訖已 和上尼知食訖已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 20
供养讫已 供養訖已 供養訖已 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 19
饭食讫已 飯食訖已 飯食訖已 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 15
讫已后 訖已後 食訖已後 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 10
其事讫已 其事訖已 其事訖已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
灌顶讫已 灌頂訖已 灌頂訖已 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 75 4
事讫已 事訖已 是事訖已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
思惟讫已 思惟訖已 如是少時思惟訖已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 3
澡浴讫已 澡浴訖已 在彼園中澡浴訖已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 3
愿讫已 願訖已 呪願訖已 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 3