NTI Reader
NTI Reader

一方 yī fāng

yī fāng noun a party / one side / area / region
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Organization 组织

Contained in

一方_一方面_一方面另一方面

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 9
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 12 8
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 15 6
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 6
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 1 6
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 44 6
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 5
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 42 5
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
遍满一方 遍滿一方 遍滿一方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 60
一方成就 一方成就 遍滿一方成就遊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 40
一方便 一方便 有一方便 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 40
一方坛 一方壇 香埿塗拭作一方壇 Dari Rulai Jian Yin 《大日如來劍印》 Scroll 1 14
一方人民 一方人民 一方人民贖母命可得者 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 11
满一方 滿一方 彼意與慈俱滿一方正受住 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 Scroll 1 9
作一方 作一方 欲求作一方天子 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 16 9
缘一方 緣一方 是菩薩摩訶薩以慈俱心普緣一方 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 377 6
趣一方 趣一方 此說調御士趣一方 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 5
坛一方 壇一方 當壇一方 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 4