NTI Reader
NTI Reader

佛说 (佛說) Fó shuō

  1. Fó shuō phrase buddhavacana / the Buddha's teaching
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: buddhavacana; often used as a prefix in sūtra titles (BL 'buddhavacana'; FGDB '佛說'; BCSD '佛說')
  2. Fó shuō phrase the Buddha's has explained
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: TM: 佛 Buddha + 說 explain; from 《寶藏論》 Treasure Store Treatise (Sharf 2005, p. 281; T 1857)

Contained in

佛说八大人觉经佛说高王观世音经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经佛说大乘庄严宝王经佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经佛说阿弥陀经佛说无量寿经佛说灌顶经佛说四十二章经佛说普曜经佛说十二游经佛说除恐灾患经佛说灌洗佛形像经佛说仁王般若般若波罗蜜经佛说妙慧童女经佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经佛说濡首菩萨无上清净分卫经佛说能断金刚般若波罗蜜经佛说遍照般若波罗蜜经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经佛说了义般若波罗蜜经佛说五十颂圣般若波罗蜜经佛说帝释般若波罗蜜经佛说圣佛母般若波罗蜜多心经佛说圣佛母小字般若波罗蜜多心经佛说观想佛母般若波罗蜜多心经佛说开觉自性般若波罗蜜多心经佛说睒子经佛说九色鹿经佛说鹿母经佛说十住经佛说入胎藏会佛说须赖经佛说须摩提菩萨经佛说大阿弥陀经阿弥陀佛说呪佛说当来变经佛说法灭尽经佛说海意菩萨所问净印法门经佛说千佛因缘经佛说八吉祥神呪经佛说八阳神呪经佛说八部佛名经佛说宝网经佛说称扬诸佛功德经佛说灭十方冥经佛说大乘大方广佛冠经佛说诸佛经佛说佛名经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 97
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 68
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 54
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 51
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 50
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 44
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 40
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 40

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛说长阿含经 佛說長阿含經 佛說長阿含經卷第一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 44
佛说长阿含 佛說長阿含 佛說長阿含第一分闍尼沙經第四 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 21
闻佛说 聞佛說 諸清信士聞佛說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 14
佛说经 佛說經 佛說經於天下 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 13
佛说法 佛說法 諸清信士聞佛說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
佛说白衣金幢二婆罗门缘起经 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
佛说念 佛說念 佛說念身有大果報 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 6
佛说正法 佛說正法 佛說正法時 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5
佛说大集法门经 佛說大集法門經 佛說大集法門經卷上 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 4
佛说大坚固婆罗门缘起经 佛說大堅固婆羅門緣起經 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 4