NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

佛说 (佛說) Fó shuō

Fó shuō phrase buddhavacana / the Buddha's teaching
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: buddhavacana; often used as a prefix in sūtra titles (BL 'buddhavacana'; FGDB '佛說'; BCSD '佛說')

Contained in

佛说八大人觉经佛说高王观世音经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经佛说大乘庄严宝王经佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经佛说阿弥陀经佛说无量寿经佛说灌顶经佛说四十二章经佛说普曜经佛说十二游经佛说除恐灾患经佛说观佛三昧海经佛说灌洗佛形像经佛说仁王般若般若波罗蜜经佛说妙慧童女经佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经佛说濡首菩萨无上清净分卫经佛说能断金刚般若波罗蜜经佛说遍照般若波罗蜜经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经佛说了义般若波罗蜜经佛说五十颂圣般若波罗蜜经佛说帝释般若波罗蜜经佛说圣佛母般若波罗蜜多心经佛说圣佛母小字般若波罗蜜多心经佛说观想佛母般若波罗蜜多心经佛说开觉自性般若波罗蜜多心经佛说睒子经佛说九色鹿经佛说鹿母经佛说十住经佛说入胎藏会佛说须赖经佛说须摩提菩萨经佛说大阿弥陀经阿弥陀佛说呪佛说当来变经佛说法灭尽经佛说海意菩萨所问净印法门经佛说千佛因缘经佛说八吉祥神呪经佛说八阳神呪经佛说八部佛名经佛说宝网经佛说称扬诸佛功德经佛说灭十方冥经佛说大乘大方广佛冠经佛说诸佛经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 97
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 68
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 54
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 51
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 50

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
佛说长阿含经 佛說長阿含經 佛說長阿含經卷第一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 30
佛说长阿含 佛說長阿含 佛說長阿含第一分闍尼沙經第四 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 9
闻佛说 聞佛說 諸清信士聞佛說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
佛说法 佛說法 諸清信士聞佛說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
佛說長阿含經卷第一 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
佛說長阿含經卷第二 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
佛說長阿含經卷第三 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
佛說長阿含經卷第四 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
佛說長阿含經卷第五 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
佛說七佛經 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
佛說 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
佛說七事 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
佛說 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
佛說 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
我等分別佛說 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
跋陀羅佛說八聖道 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
佛說大堅固婆羅門緣起經 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
佛說大堅固婆羅門緣起經 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
佛說人仙經 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
佛說尼拘陀梵志經 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
佛說尼拘陀梵志經 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
佛說大集法門經 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
佛說大集法門經 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
佛說人本欲生經 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 8
佛說帝釋所問經 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
佛說尸迦羅越六方禮經 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 3