NTI Reader
NTI Reader

攀缘 (攀緣) pānyuán

pānyuán verb to climb / to pull
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Guoyu '攀緣')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
攀缘识住 攀緣識住 譬貪喜四取攀緣識住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 13
离攀缘 離攀緣 離攀緣故 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 7
无有攀缘 無有攀緣 是故心無有攀緣 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 59 6
起攀缘 起攀緣 滅諸顛倒不起攀緣 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 570 3
身攀缘 身攀緣 如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 3
使攀缘 使攀緣 彼使攀緣識住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 3
攀缘及 攀緣及 於諸攀緣及一切事皆生樂受不生苦受 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 68 3
攀缘内外 攀緣內外 攀緣內外擾亂自心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 392 3
异攀缘 異攀緣 其心散亂則異攀緣 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 2 3
不可攀缘 不可攀緣 不可攀緣亦無見聞覺知事故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 545 3