chōng

chōng verb to pound (grain) / to grind in mortar
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '舂')

Also contained in

舂米

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 60 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 7
 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 6
 • Scroll 27 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 6
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 6
 • Scroll 5 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 5
 • Scroll 8 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 — count: 5
 • Scroll 73 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 5
 • Scroll 2 Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 — count: 5
 • Scroll 61 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 17 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 — count: 4

Collocations

 • 舂擣 (舂擣) 受於塠壓舂擣苦 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 18
 • 舂磨 (舂磨) 舂磨作役 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》, Scroll 8 — count: 12
 • 负舂 (負舂) 腰石負舂 — Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》, Scroll 1 — count: 7
 • 舂陵 (舂陵) 舂陵侯買 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 4 — count: 6
 • 闻舂 (聞舂) 其人夢中聞舂 — Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》, Scroll 4 — count: 5
 • 舂杵 (舂杵) 或執舂杵 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 39 — count: 5
 • 舂谷 (舂谷) 借碓舂穀 — Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》, Scroll 3 — count: 5
 • 舂去 (舂去) 以其杵臼舂去其糠而充於食 — Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 《大方廣如來藏經》, Scroll 1 — count: 4
 • 夜舂 (夜舂) 黃梅之夜舂 — Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》, Scroll 9 — count: 4
 • 舂碓 (舂碓) 則今舂碓白米無 — Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》, Scroll 3 — count: 3