NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

凡人 fánrén

fánrén noun an ordinary person / a mortal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 2 15
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 13
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 1 9
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 7
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 10 6
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 1 6
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 6
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 3 6
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 9 6
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 1 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
作凡人 作凡人 時作凡人財富無量 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 8 24
凡人法 凡人法 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 22
凡人时 凡人時 凡人時 Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 1 21
舍凡人 捨凡人 亦不捨凡人法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 10
凡人意 凡人意 知凡人意 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 4
凡人凡人 凡人凡人 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 4
及凡人 及凡人 下及凡人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 4
凡人欲 凡人欲 凡人欲得疾生天上 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 3
凡人学 凡人學 凡人學行皆成勝 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3
见凡人 見凡人 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
凡人犯戒 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
世間凡人 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
凡人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
何況凡人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
凡人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
凡人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
凡人富有 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
凡人志心 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 5
凡人 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
凡人所行 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
凡人辯才 Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
凡人所行 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
凡人作為分別 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 5
凡人沙門苦事 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 2
凡人 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 4
凡人行善 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 1
凡人 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
凡人 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
凡人 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
舍衛城中有凡人 Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
凡人交戰默然 Scroll 39 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
海神凡人 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
凡人 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
凡人 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 4
凡人 Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2