NTI Reader
NTI Reader

凡人 fánrén

fánrén noun an ordinary person / a mortal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 2 15
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 13
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 1 9
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 7
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 3 6
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 9 6
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 6
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 1 6
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 10 6
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 1 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作凡人 作凡人 時作凡人財富無量 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 8 24
凡人法 凡人法 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 22
凡人时 凡人時 凡人時 Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 1 21
舍凡人 舍凡人 亦不捨凡人法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 10
凡人意 凡人意 知凡人意 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 4
凡人凡人 凡人凡人 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 4
及凡人 及凡人 下及凡人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 4
凡人地 凡人地 解知凡人地及弟子地 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 12 3
凡人欲 凡人欲 凡人欲得疾生天上 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 3
见凡人 見凡人 見凡人凡人法亦無所生常淨故 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 3