NTI Reader
NTI Reader

灭除 (滅除) mièchú

mièchú verb to dispel / to eliminate / to remove
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

佛说灭除五逆罪大陀罗尼经灭除五逆罪大陀罗尼经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 2 17
Jin Guangming Jing Wen Ju 《金光明經文句》 Scroll 3 9
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 3 9
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 2 8
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 3 8
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 7
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 6
Mahāmeghasūtra (Dafang Guangdeng Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大方等大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 6
Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 6
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
灭除众 滅除眾 滅除眾惡 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 12
灭除众生 滅除眾生 滅除眾生愚 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 10
灭除分别 滅除分別 應圓滿滅除分別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 9
圆满灭除 圓滿滅除 應圓滿滅除分別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 9
灭除烦恼 滅除煩惱 滅除煩惱見 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 2 8
灭除癡 滅除癡 滅除癡冥障 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 1 6
能灭除 能滅除 則能滅除欲塵愛欲 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 6
灭除一切众生 滅除一切眾生 滅除一切眾生煩惱 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 5
灭除瞋恚 滅除瞋恚 滅除瞋恚讚不瞋者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 5
悉灭除 悉滅除 諸有業報悉滅除 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 39 4