NTI Reader
NTI Reader

过时 (過時) guòshí

guòshí verb to be old-fashioned / to be out of date
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

已过时

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 1 6
Fo Shuo Bi Chu Wu Fa Jing 《佛說苾芻五法經》 Scroll 1 4
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 4
Upāyahṛdaya (Fangbian Xin Lun) 《方便心論》 Scroll 1 4
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 19 4
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 3
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 3
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 3 3
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 1 3
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
空过时 空過時 供養僧寶無空過時 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 2 11
命过时 命過時 臨命過時雖苦來逼受諸痛惱 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 57 8
过时分 過時分 過時分不應服 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 7
过时光 過時光 莫將等閑空過時光 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 5
曰过时 曰過時 譯曰過時 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 6 4
过时畜 過時畜 若過時畜者 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 11 4
过时食 過時食 一切不得過時食 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 8 4
过时失 過時失 二防過時失受惡捉 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 3
过时便 過時便 必若過時便不合食 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 5 3
随分过时 隨分過時 隨分過時 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 1 3