NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

过时 (過時) guòshí

guòshí verb to be old-fashioned / to be out of date
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

已过时

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 1 6
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 19 4
Fo Shuo Bi Chu Wu Fa Jing 《佛說苾芻五法經》 Scroll 1 4
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 4
Upāyahṛdaya (Fangbian Xin Lun) 《方便心論》 Scroll 1 4
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 1 3
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 3
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 3 3
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 3
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
空过时 空過時 供養僧寶無空過時 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 2 11
命过时 命過時 臨命過時雖苦來逼受諸痛惱 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 57 8
过时分 過時分 過時分不應服 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 7
过时光 過時光 莫將等閑空過時光 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 5
过时食 過時食 一切不得過時食 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 8 4
曰过时 曰過時 譯曰過時 Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 6 4
过时畜 過時畜 若過時畜者 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 11 4
过时节 過時節 過時節故 Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 Scroll 1 3
随分过时 隨分過時 隨分過時 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 1 3
过时便 過時便 必若過時便不合食 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 5 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
過時 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
不得過時 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
過時 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
過時風雨 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
過時 Scroll 6 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 1
過時 Scroll 2 in Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 1
供養僧寶過時 Scroll 2 in Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 1
過時怖畏 Scroll 3 in Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 1
過時 Scroll 2 in Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 1
過時不得 Scroll 5 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 1
過時 Scroll 5 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
過時 Scroll 28 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
如來無有過時究竟 Scroll 40 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
過時 Scroll 57 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
過時 Scroll 3 in Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 1
過時 Scroll 2 in Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 1
最後出息過時 Scroll 2 in Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 1
過時 Scroll 1 in Bhaiṣajyagurupūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Rulai Benyuan Jing) 《佛說藥師如來本願經》 1
過時 Scroll 1 in Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhāsapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Liuli Guang Rulai Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光如來本願功德經》 1
過時 Scroll 2 in Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 1
一食過時 Scroll 1 in Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 2
過時 Scroll 1 in Fo Shuo Zhan Tuo Yue Guowang Jing 《佛說旃陀越國王經》 1
過時 Scroll 1 in Fo Shuo Fo Da Seng Da Jing 《佛說佛大僧大經》 2
過時 Scroll 3 in Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 3
過時 Scroll 1 in He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 1