1. verb to extend / to reach
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (Unihan '迄')
 2. adverb as yet / until
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (Unihan '迄')
 3. noun from beginning to end
  Domain: Literary Chinese 文言文

Also contained in

迄今迄今为止起迄

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 — count: 5
 • Scroll 20 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 4
 • Scroll 1 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 4
 • Scroll 8 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 — count: 4
 • Scroll 13 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 4
 • Scroll 24 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 3
 • Scroll 5 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 — count: 3
 • Scroll 3 Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 — count: 3
 • Scroll 7 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 — count: 3
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 — count: 3

Collocations

 • 迄至于 (迄至於) 我從舉心迄至于此 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 1 — count: 16
 • 迄洒 (迄灑) 第八迄灑耶 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》, Scroll 6 — count: 5
 • 后迄 (後迄) 彼涅槃後迄于今 — Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》, Scroll 6 — count: 4
 • 始迄 (始迄) 釋行布從始迄終 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》, Scroll 3 — count: 3
 • 迄叉 (迄叉) 迄叉細那播跢曳 — Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 3
 • 迄稚 (迄稚) 吉稚迄稚 — Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》, Scroll 1 — count: 3
 • 位迄 (位迄) 謂由此想從童子位迄至于今 — Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》, Scroll 33 — count: 3
 • 迄宋 (迄宋) 莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠 — Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》, Scroll 8 — count: 2
 • 迄成正觉 (迄成正覺) 迄成正覺隱其勝德 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》, Scroll 15 — count: 2
 • 罗迄 (羅迄) 羅迄稚 — Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》, Scroll 1 — count: 2