NTI Reader
NTI Reader

tóu

 1. tóu verb to throw / to cast / to fling / to pitch
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Unihan '投')
 2. tóu verb to put into / to jump into
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Unihan '投')
 3. tóu verb to send
  Domain: Communications 通讯
  Notes: a letter, message, etc
 4. tóu verb to fire
  Domain: Weapons 武器
  Notes: an projectle
 5. tóu verb to stand up / to participate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 6. tóu verb to give
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Contained in

投降投资投票投入投机投机者举手投足投放投身投靠五体投地投标投产投机倒把投掷投稿投壶投影仪飞蛾投火投影投生投合投资者相投投奔投射南投菩萨投身饴饿虎起塔因缘经投手脾胃相投投稿人投多投资移民投书投胎投诉北投投机取巧投缘南投县投宿投影机投保投篮投契投资人投递投考公投投师臭味相投

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 8 44
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 24
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 15 22
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 20
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 18
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 18
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 5 17
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 4 16
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 15
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 5 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
投水 投水 尋以寶物還投水中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
投地 投地 即身投地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 11
投火 投火 如酥投火 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
投巖 投巖 投巖自殺 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 5
身投 身投 即身投地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
酥投 酥投 如酥投火 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 4
丸投 丸投 如熱丸投於冷水 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 3
油投 油投 亦如油投火 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 3
枪投 槍投 如鐵槍投水 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 3
杖投 杖投 猶如以杖投著水中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 3