NTI Reader
NTI Reader

jù qú

 1. adjective startled
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. adjective startled
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. noun a halberd
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. noun a thoroughfare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 衢 in this sense
 5. proper noun Buddhism or a Buddhist object
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. foreign ju
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

瞿波迦瞿昙瞿昙弥瞿摩帝瞿谛瞿昙僧伽提婆三藏瞿昙僧伽提婆罽賓三藏瞿昙僧伽提婆瞿尼师经瞿昙弥记果经瞿昙法智诺瞿陀 瞿师罗瞿昙般若流支阿地瞿多佛说常瞿利毒女陀罗尼呪经常瞿利毒女陀罗尼呪经瞿多瞿沙尊者瞿沙瞿昙流支瞿昙般若留支瞿昙留支瞿那末底瞿默瞿墨瞿秋白瞿秋白选集瞿默目犍连经瞿答摩瞿折罗国瞿折罗瞿毘霜那国瞿毘霜那

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 5 27
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 1 25
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 6 24
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 39 24
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 2 24
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 30 23
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 23
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 70 21
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 20
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 12 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
瞿陀 瞿陀 千瞿陀尼 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 64
瞿迦 瞿迦 瞿迦梨比丘 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 43
瞿夷 瞿夷 此有瞿夷釋女 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 30
瞿波 瞿波 瞿波梨比丘已懷惡心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 23
瞿低 瞿低 有尊者瞿低迦 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 13
央瞿 央瞿 前有央瞿利摩羅賊 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 12
瞿利 瞿利 前有央瞿利摩羅賊 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 10
千瞿 千瞿 千瞿陀尼 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
尼瞿 尼瞿 尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 6
梨瞿 梨瞿 有末伽梨瞿舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 5