qú jù

 1. adjective startled
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. adjective startled
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. noun a halberd
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. noun a thoroughfare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 衢 in this sense
 5. proper noun Buddhism or a Buddhist object
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. foreign ju
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

瞿夷瞿答弥瞿波迦瞿昙瞿昙弥瞿摩帝瞿谛瞿昙僧伽提婆三藏瞿昙僧伽提婆罽賓三藏瞿昙僧伽提婆瞿尼师经瞿昙弥记果经瞿昙法智诺瞿陀 瞿师罗瞿昙般若流支阿地瞿多佛说常瞿利毒女陀罗尼呪经常瞿利毒女陀罗尼呪经瞿多瞿沙尊者瞿沙瞿昙流支瞿昙般若留支瞿昙留支瞿那末底瞿默瞿墨瞿秋白瞿秋白选集瞿默目犍连经佛陀瞿沙瞿答摩瞿折罗国瞿折罗瞿毘霜那国瞿毘霜那

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 5 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 — count: 27
 • Scroll 1 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 — count: 25
 • Scroll 39 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 — count: 24
 • Scroll 6 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 — count: 24
 • Scroll 2 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 — count: 24
 • Scroll 1 Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 — count: 23
 • Scroll 70 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 21
 • Scroll 4 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 — count: 20
 • Scroll 12 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 — count: 18
 • Scroll 4 Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 — count: 17

Collocations

 • 瞿陀 (瞿陀) 千瞿陀尼 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 66
 • 瞿迦 (瞿迦) 瞿迦梨比丘 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 43
 • 瞿波 (瞿波) 瞿波梨比丘已懷惡心 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 23
 • 瞿低 (瞿低) 有尊者瞿低迦 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 39 — count: 13
 • 央瞿 (央瞿) 前有央瞿利摩羅賊 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 38 — count: 12
 • 瞿利 (瞿利) 前有央瞿利摩羅賊 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 38 — count: 11
 • 尼瞿 (尼瞿) 尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 13 — count: 6
 • 千瞿 (千瞿) 千瞿陀尼 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 6
 • 梨瞿 (梨瞿) 有末伽梨瞿舍利 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 17 — count: 5
 • 瞿尼师 (瞿尼師) 瞿尼師比丘亦遊王舍城 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 6 — count: 5