NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

天女 Tiānnǚ

Tiānnǚ noun a devi / a goddess
Domain: Religion 宗教

Contained in

大吉祥天女咒吉祥天女宝藏天女大辩才天女佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经摩醯首罗大自在天王神通化生伎艺天女念诵法宝藏天女陀罗尼法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 101
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 60
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 54
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 39 41
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 53 40
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 40
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 39
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 51 38
Vyāsaparipṛcchā (Piyesuo Wen Jing) 《毘耶娑問經》 Scroll 2 36
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 25 34

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
天女等 天女等 所謂天子天女等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 39
及天女 及天女 是諸天子及天女等 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 36
娑天女 娑天女 拘迦那娑天女聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 12
一天女 一天女 見一天女叉手在世尊前立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
千天女 千天女 百千天女而圍遶 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 9
天女言 天女言 世尊告天女言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 8
天女闻 天女聞 彼天女聞我偈已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
五百天女 五百天女 難陀遙見五百天女 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 7
天女骈 天女駢 天女駢隘擊鼓奏歌 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 3 7
告天女 告天女 佛告天女 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
天女 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
天女 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
天女 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
天女 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
所謂天女 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 9
天女 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 6
天女 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
天女 Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
天女 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
天女圍遶 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
愛欲天女 Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
光明天女 Scroll 48 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 54
天女五欲 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
天女左右 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
天女 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 25
天女 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
天子天女 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
難陀五百天女 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 9
天女 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
正使天女亦復如是 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
五百天女共相娛樂 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
復有十八天女見道 Scroll 28 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
有無天女虛空 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
天女 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
天女 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1