NTI Reader
NTI Reader

天女 Tiānnǚ

Tiānnǚ noun a devi / a goddess
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教

Contained in

大吉祥天女咒吉祥天女宝藏天女大辩才天女佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经摩醯首罗大自在天王神通化生伎艺天女念诵法宝藏天女陀罗尼法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 101
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 60
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 54
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 39 41
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 53 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 51 38
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 38
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 37
Vyāsaparipṛcchā (Piyesuo Wen Jing) 《毘耶娑問經》 Scroll 2 36
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 25 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天女等 天女等 所謂天子天女等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 39
及天女 及天女 是諸天子及天女等 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 36
娑天女 娑天女 拘迦那娑天女聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 12
千天女 千天女 百千天女而圍遶 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 9
五百天女 五百天女 難陀遙見五百天女 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 9
天女闻 天女聞 彼天女聞我偈已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
天女骈 天女駢 天女駢隘擊鼓奏歌 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 3 7
告天女 告天女 佛告天女 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6
天女百 天女百 天女百中勝 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6
天女来 天女來 有拘迦尼天女來詣我所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 4