NTI Reader
NTI Reader

饶益 (饒益) ráoyì

ráoyì verb to gain / to profit
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Wealth 财富

Contained in

说十二神将饶益有情结愿神咒饶益有情戒饶益有情饶益众生戒饶益有情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 12 36
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 36
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 36
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 6 35
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 11 30
Bao Ji Jing Si Fa You Bo Ti She 《寶髻經四法憂波提舍》 Scroll 1 29
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 9 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 395 26
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 3 26
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 8 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
义饶益 義饒益 亦於長夜得義饒益 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 94
及饶益 及饒益 為人求義及饒益 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 57
饶益苦 饒益苦 而受如是不饒益苦 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 25
饶益众生 饒益眾生 饒益眾生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 18
梵行饶益 梵行饒益 梵行饒益 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 14
多饶益 多饒益 瞿曇彌大愛多饒益我 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 12
欲饶益 欲饒益 我今為欲饒益汝故 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
法饶益 法饒益 法饒益 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 10
大饶益 大饒益 彼尊者於我有大饒益 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 9
饶益令 饒益令 當以幾法饒益令其改悔 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 8