NTI Reader
NTI Reader

安处 (安處) ānchù

ānchù verb to make a safe home
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 10 7
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 7 5
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 5
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 6 5
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 23 5
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 14 4
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 10 4
Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 1 4
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 40 4
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 52 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安处无为 安處無為 安處無為 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 14
安处善业 安處善業 當念安處善業 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 5
能安处 能安處 無有能安處正道者 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 4
到安处 到安處 常到安處 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 4
安处不动 安處不動 深心寂定如須彌山安處不動 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 4
欲求安处 欲求安處 欲求安處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 3
中安处 中安處 於中安處一生所繫諸大菩薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 3
安处众生 安處眾生 能安處眾生獲無上道 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 3
安处一生 安處一生 於中安處一生所繫諸大菩薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 3
安处道场 安處道場 正等正覺安處道場 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 4 3