NTI Reader
NTI Reader

忆念 (憶念) yìniàn

 1. yìniàn verb to remember / to recall
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: Synonomous with 记忆 or 回忆
 2. yìniàn verb to long for / to miss
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: Synonomous with 思念
 3. yìniàn verb to commemorate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
  Notes: Synonomous with 纪念

Contained in

忆念胜

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 62
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 69 56
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 9 45
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 48 40
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 9 39
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 35
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 58 32
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 15 32
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 23 32
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 13 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
忆念过去 憶念過去 比丘憶念過去 Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 Scroll 1 9
作忆念 作憶念 作憶念毘尼 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 7
正忆念 正憶念 正憶念時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 7
光忆念 光憶念 光憶念天 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 6
忆念毘尼 憶念毘尼 憶念毘尼 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 6
忆念天 憶念天 光憶念天 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 6
忆念往昔 憶念往昔 憶念往昔相師之言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 6
忆念如来 憶念如來 憶念如來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 5
忆念三百 憶念三百 晨朝憶念三百千劫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 3
今忆念 今憶念 我今憶念 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 3