NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

夜半 bànyè

bànyè noun midnight / the middle of the night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

夜半踰城

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 9
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 7
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 3 6
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 1 6
Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 5
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 8 5
Xiang Wang Pusa Tuoluoni Zhou Jing 《香王菩薩陀羅尼呪經》 Scroll 1 4
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
夜半时 夜半時 夜半時 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 Scroll 1 26
今日夜半 今日夜半 我今日夜半當般泥洹 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 13
如今夜半 如今夜半 如今夜半極清明 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 6
夜半出家 夜半出家 菩薩夜半出家 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 4
光夜半 光夜半 及月殿光夜半無曀光明照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 4
在夜半 在夜半 知佛期在夜半 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
如来夜半 如來夜半 當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
夜半后夜 夜半後夜 人定夜半後夜 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 3
菩萨夜半 菩薩夜半 菩薩夜半出家 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 3
佛夜半 佛夜半 佛夜半當滅度 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
如來夜半娑羅般涅槃 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
夜半 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
今日夜半般泥洹 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
夜半滅度 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
北方夜半 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
夜半 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
恒常夜半 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
夜半黑暗 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
多羅夜半 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
夜半 Scroll 27 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
夜半高山 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
殿夜半光明照耀 Scroll 57 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
夜半 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
世尊夜半默然 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 2
夜半聖明 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 1
昨日夜半 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
夜半 Scroll 15 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
夜半 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
夜半非時 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
轉輪聖王夜半 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
人定夜半後夜 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
今日夜半 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
夜半 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
夜半休息 Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
夜半 Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1