NTI Reader
NTI Reader

夜半 bànyè

bànyè noun midnight / the middle of the night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

夜半踰城

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 9
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 7
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 3 6
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 1 6
Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 5
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 8 5
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 2 4
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夜半时 夜半時 夜半時 Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 Scroll 1 26
今日夜半 今日夜半 我今日夜半當般泥洹 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 13
如今夜半 如今夜半 如今夜半極清明 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 6
如来夜半 如來夜半 當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
夜半出家 夜半出家 菩薩夜半出家 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 4
在夜半 在夜半 知佛期在夜半 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 4
光夜半 光夜半 及月殿光夜半無曀光明照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 4
菩萨夜半 菩薩夜半 菩薩夜半出家 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 3
夜半后夜 夜半後夜 人定夜半後夜 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 3
洲夜半 洲夜半 弗婆提洲夜半 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 3