NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

命终 (命終) mìng zhōng

mìng zhōng verb to die / to end a life
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

婆罗门子命终爱念不离经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 59
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 192 48
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 161 48
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 193 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 43

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
坏命终 壞命終 身壞命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 408
命终生天 命終生天 命終生天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 26
命终之后 命終之後 所有諸上首優婆塞命終之後 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 25
命终时 命終時 汝命終時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 25
心命终 心命終 穢污心命終 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 24
无有命终 無有命終 無有命終 Xiejian Jing (Avyākata) 《邪見經》 Scroll 1 18
热命终 熱命終 不煩熱命終耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 16
便命终 便命終 則便命終來生此間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 11
命终生 命終生 身壞命終生遍淨天 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 11
意命终 意命終 彼內求著意命終 Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 Scroll 1 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
命終 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
五者命終 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
善見忽然命終 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
命終 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 21
眾生命終生光 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
命終生天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
命終 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
命終 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
命終生天 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
命終 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
命終 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 6
命終 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
所有上首優婆塞命終 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 7
命終 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
命終惡趣 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 7
命終之後忉利天 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
迦沙命終 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
人間命終 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
命終 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 8
命終 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 7
然後命終 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
命終 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 6
因此命終 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 8
命終 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
命終 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 9