NTI Reader
NTI Reader

所谓 (所謂) suǒwèi

suǒwèi adjective so-called
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: (CC-CEDICT '所謂'; Guoyu '所謂')

Contained in

无所谓

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 10 195
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 186
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 68
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 60
Dharmasangraha (Fo Shuo Fa Ji Ming Shu Jing) 《佛說法集名數經》 Scroll 1 59
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 54
Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》 Scroll 1 53
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 49
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 17 47
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 3 44

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
所谓金银 所謂金銀 所謂金銀琉璃 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 26
所谓优钵罗 所謂優鉢羅 所謂優鉢羅花 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 19
知所谓 知所謂 當知所謂緣生有老死 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 16
所谓缘 所謂緣 所謂緣無明有行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 15
所谓阿提目多迦花 所謂阿提目多迦花 所謂阿提目多迦花 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 13
所谓法 所謂法 所謂法者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
所谓象 所謂象 所謂象兵 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
所谓身 所謂身 所謂身惡行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 6
所谓一 所謂一 所謂一住 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 6 5
所谓地狱 所謂地獄 所謂地獄眾生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 4