NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

十三 shísān

shísān number thirteen
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '13')

Contained in

明十三陵三十三天三十三第十三十三州志卷第十三三十三身三十三应化身十三经十三日四十三十三点二十三三十三过五十三六十三七十三八十三九十三

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 92
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 82
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 44
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 32
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 31

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
卷第三十三 卷第三十三 中阿含經卷第三十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 20
一十三 一十三 千二百一十三字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 18
卷第四十三 卷第四十三 中阿含經卷第四十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 16
第四十三 第四十三 馬血天子問八政品第四十三 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 12
卷第五十三 卷第五十三 中阿含經卷第五十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 53 12
第五十三 第五十三 佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 11
十三昧 十三昧 復有八部阿須輪王得十三昧門 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 11
百八十三 百八十三 大般若波羅蜜多經卷第一百八十三 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 183 10
十二十三 十二十三 或十二十三十五十 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 10
十三字 十三字 千二百一十三字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
十三 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十三 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十三嚴飾 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十三 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
十三二十 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
八十七十六十五十四十三十二闍那 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
八十七十六十五十四十三十二 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
其三十三 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
二百十三 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二千四百十三 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
六千三百十三 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
十三 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
四百十三 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
十三一一 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
十三 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
十三 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
十三 Scroll 1 in Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 1
十三欲求 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 11
十三 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 13
如是十三 Scroll 29 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
雜阿含經卷第三十三 Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
雜阿含經卷第四十三 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
增壹阿含經卷第三十三 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
天子第四十三 Scroll 38 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
天子第四十三 Scroll 39 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1