NTI Reader
NTI Reader

十三 shísān

shísān number thirteen
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '13')

Contained in

明十三陵三十三天三十三第十三十三州志卷第十三三十三身三十三应化身十三经十三日四十三十三点二十三三十三过五十三六十三七十三八十三九十三十三代史

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 92
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 82
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 44
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 32
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 31
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 30
Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 29
Sāṁkhyakārikā (Jin Qi Shi Lun) 《金七十論》 Scroll 2 27
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 27
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
卷第三十三 卷第三十三 中阿含經卷第三十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 20
一十三 一十三 千二百一十三字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 18
卷第四十三 卷第四十三 中阿含經卷第四十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 16
第四十三 第四十三 馬血天子問八政品第四十三 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 12
卷第五十三 卷第五十三 中阿含經卷第五十三 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 53 12
十三昧 十三昧 復有八部阿須輪王得十三昧門 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 11
第五十三 第五十三 佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 11
百八十三 百八十三 大般若波羅蜜多經卷第一百八十三 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 183 10
十二十三 十二十三 或十二十三十五十 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 10
十三十四 十三十四 有見如來或十二十三十四十億百千不可說劫已入涅槃 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Du Zhu fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing) 《度諸佛境界智光嚴經》 Scroll 1 8