NTI Reader
NTI Reader

熟食 shú shí

shú shí phrase cooked food
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 3 4
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 7 3
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 3
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 5 2
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 4 2
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 41 2
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 6 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 25 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 85 2
Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
熟食发 熟食髮 熟食發婬 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 8 8
生熟食 生熟食 或吹生熟食 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 3
见熟食 見熟食 忽見熟食美 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 3
熟食具 熟食具 生熟食具 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 11 3
熟食美 熟食美 忽見熟食美 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 3
熟食时 熟食時 欲熟食時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 2
食熟食 食熟食 應食熟食 Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 4 2
说文熟食 說文熟食 擁恭反鄭注周禮云饔者割烹煎和之稱也說文熟食也從食雍聲 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 97 2
求熟食 求熟食 前遣馬使募求熟食 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 7 2
火熟食 火熟食 為佛大眾然火熟食 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 2