NTI Reader
NTI Reader

gōng

 1. gōng proper noun Gong
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 2. gōng noun a bow
  Domain: Weapons 武器 , Concept: Weapon 武器
 3. gōng noun Kangxi radical 57
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. gōng verb to bend
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

弓部弓形弓弩卧如弓弓仗弓弦弩弓弓箭弹弓弓身

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 31
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 2 27
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 15
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 2 13
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 13
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 13
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 11
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 11
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 95 11
Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 Scroll 1 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弓王 弓王 次廣弓王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 20
执弓 執弓 手執弓刀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 14
弓射 弓射 挽弓射之 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 14
弓矢 弓矢 弓矢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
弯弓 彎弓 彎弓遠射 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 4 10
引弓 引弓 引弓射鹿 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 9
弓刀 弓刀 手執弓刀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 6
百弓 百弓 名曰百弓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
弓王子 弓王子 十弓王子名為百弓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 5
强弓 強弓 如人執持四種強弓 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5