NTI Reader
NTI Reader

gōng

 1. gōng proper noun Gong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 2. gōng noun a bow
  Domain: Weapons 武器 , Concept: Weapon 武器
 3. gōng noun Kangxi radical 57
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. gōng verb to bend
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

弓部弓形弓弩卧如弓弓仗弓弦弩弓弓箭弹弓弓身开弓

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 31
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 2 27
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 15
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 13
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 2 13
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 13
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 95 11
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 11
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 11
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 8 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弓王 弓王 次廣弓王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 32
执弓 執弓 手執弓刀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 14
弓射 弓射 挽弓射之 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 14
弓矢 弓矢 弓矢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
弯弓 彎弓 彎弓遠射 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 4 10
引弓 引弓 引弓射鹿 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 9
百弓 百弓 名曰百弓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 8
弓刀 弓刀 手執弓刀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 6
十弓 十弓 次十弓王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 6
弓王子 弓王子 十弓王子名為百弓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 5