NTI Reader
NTI Reader

yǐn

 1. yǐn verb to lead / to guide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 引导 (ABC 'yǐn' 1 引 v; GHC '引' 9; Kroll '引' 2; NCCED '引' 5)
 2. yǐn verb to draw a bow
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 拉弓 or 开弓 in this sense (GHC '引' 1; Kroll '引' 1; NCCED '引' 1)
 3. yǐn verb to prolong / to extend / to lengthen
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 延长 or 延续 in this sense (GHC '引' 4)
 4. yǐn verb to stretch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 伸 in this sense (ABC 'yǐn' 1 引 bf 1; Kroll '引' 1a; NCCED '引' 2)
 5. yǐn verb to involve
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 牵连 or 攀供 in this sense (ABC 'yǐn' 1 引 bf 3; Kroll '引' 2a)
 6. yǐn verb to quote / to cite
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 援引 or 引用 in this sense (ABC 'yǐn' 1 引 bf 4; GHC '引' 12; Kroll '引' 2b; NCCED '引' 8)
 7. yǐn verb to propose / to nominate / to recommend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 荐举 in this sense (Kroll '引' 3; GHC '引' 8; NCCED '引' 7)
 8. yǐn verb to recruit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 招致 in this sense (Kroll '引' 2a)
 9. yǐn verb to hold
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 举 or 拿 (GHC '引' 6)
 10. yǐn verb to withdraw / to leave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 退避 in this sense (ABC 'yǐn' 1 引 bf 5; GHC '引' 11; Kroll '引' 4; NCCED '引' 9)
 11. yǐn noun a strap for pulling a cart
  Domain: Literary Chinese 文言文
 12. yǐn noun a preface / a forward
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 序言 in this sense (ABC 'yǐn' 1 引 n; Kroll '引' 6)
 13. yǐn noun a license
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 凭证 in this sense
 14. yǐn adjective long
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 长久 in this sense
 15. yǐn measure word yin / a measure of distance about 1/30th of a km
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'yǐn' 1 引 m 1; GHC '引' 16; NCCED '引' 3)
 16. yǐn verb to cause
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 引发 (ABC 'yǐn' 1 引 bf 2; NCCED '引' 6)
 17. yǐn measure word yin / a measure of for salt certificates
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'yǐn' 1 引 m 2; GHC '引' 17)
 18. yǐn verb to pull / to draw
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 引 means 牵引. For example, 引车 'to draw a cart' (GHC '引' 2, 3; Kroll '引' 1b; NCCED '引' 4).
 19. yǐn noun a refrain / a tune
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '引' 15; Kroll '引' 5)
 20. yǐn verb to grow
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 生长 (GHC '引' 5)
 21. yǐn verb to command
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 率领 (GHC '引' 7)
 22. yǐn verb to accuse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 检举 (GHC '引' 10)
 23. yǐn verb to commit suicide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 自杀 (GHC '引' 13)
 24. yǐn noun a genre
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 文体 (GHC '引' 14)
 25. yǐn measure word yin / a weight measure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '引' 18)
 26. yǐn noun yin / a unit of paper money
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '引' 19)

Contained in

搜索引擎援引引用引号引发引起吸引引导引申义索引引进指引牵引引人注目引入引诱引述引文单引号引申引出引以为傲引力引领接引摄引引路菩萨引路王逗引引见引水寺引磬引人入胜引力波引道钞引牵引诱引时引擎引业引因牵引业字顺索引卡片索引引证字句索引语词索引全引文标引索引键引言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 721
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 2 680
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 634
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 595
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 578
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 572
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 557
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 461
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 《無能勝大明陀羅尼經》 Scroll 1 445
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 445

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
引喻 引喻 今當為汝引喻解之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 17
引弓 引弓 引弓射鹿 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 9
引譬 引譬 吾今當與汝引譬 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 5
发引 髮引 其一分者於前發引 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5
引生 引生 引生無漏 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 5
引前 引前 引前而行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
引接 引接 引接眾生 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 5
能引 能引 能引眾生至寶所 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 4
引王 引王 不敢陷固引王大眾以與冤家 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 3
引若干 引若干 為迦羅越引若干經 Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 Scroll 1 3