NTI Reader
NTI Reader

verb to mow / to cut down
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

刈包

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlamadhyamakaśāstra (Fundamental Verses on the Middle Way) 《中論》 Scroll 4 10
Guanzizai Dabei Chengjiu Yujia Lianhua Bu Niansong Famen 《觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門》 Scroll 1 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 8
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 8
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 34 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 26 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 75 5
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 10 5
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 47 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刈草 刈草 如人刈草 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 34
时刈 時刈 旦時刈已 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 11
收刈 收刈 收刈料理 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 11
能刈 能刈 執鐮能刈 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 13 8
刈去 刈去 建立忍辱刈去瞋恚體行柔和 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 2 6
刈哩 刈哩 若欲成就刈哩迦藥者 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 4
人刈 人刈 如人刈草 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 4
刈麦 刈麥 值他刈麥 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 3
一刈 一刈 見一刈草人 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
成就刈 成就刈 若欲成就刈哩迦藥者 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 3