NTI Reader
NTI Reader

verb to mow / to cut down
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

刈包

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlamadhyamakaśāstra (Fundamental Verses on the Middle Way) 《中論》 Scroll 4 10
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 8
Guanzizai Dabei Chengjiu Yujia Lianhua Bu Niansong Famen 《觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門》 Scroll 1 8
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 10 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 75 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 47 5
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 34 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 26 5
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刈草 刈草 如人刈草 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 34
收刈 收刈 收刈料理 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 11
时刈 時刈 旦時刈已 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 11
能刈 能刈 執鐮能刈 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 13 8
刈去 刈去 建立忍辱刈去瞋恚體行柔和 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 2 6
刈哩 刈哩 若欲成就刈哩迦藥者 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 4
人刈 人刈 如人刈草 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 4
吉祥刈 吉祥刈 彼時吉祥刈草人者 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 10 3
朝刈 朝刈 朝刈暮生 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 3
刈暮 刈暮 朝刈暮生 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 3