verb to see / to observe / to witness
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Archaic variant of 睹

Contained in

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 — count: 71
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 67
 • Scroll 4 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 62
 • Scroll 8 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 48
 • Scroll 5 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 42
 • Scroll 7 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 41
 • Scroll 1 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 — count: 38
 • Scroll 1 Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 — count: 38
 • Scroll 2 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 — count: 38
 • Scroll 6 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 — count: 35

Collocations

 • 覩佛 (覩佛) 遇哉覩佛者 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 9
 • 不复覩 (不復覩) 不復覩正覺 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 6
 • 覩如来 (覩如來) 既出城門遙覩如來 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 1 — count: 6
 • 瞻覩 (瞻覩) 宜往瞻覩 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 4
 • 今覩 (今覩) 今覩佛光明 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 4
 • 覩世尊 (覩世尊) 勇顏覩世尊 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 23 — count: 3
 • 覩罗 (覩羅) 出遊化利漸漸至于覩羅聚落 — Hu Guo Jing 《護國經》, Scroll 1 — count: 3
 • 扇覩 (扇覩) 名烏波扇覩 — Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》, Scroll 1 — count: 2
 • 遥覩 (遙覩) 既出城門遙覩如來 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 1 — count: 2
 • 具覩 (具覩) 具覩秘讖知當有佛 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 2