lēi lè

 1. lēi verb to tighten / to strangle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 勒紧 (Guoyu '勒' lēi v 1; Unihan '勒')
 2. lēi verb to lift upwards
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '勒' lēi v 2)
 3. noun a cud
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '勒' n 1)
 4. noun a calligraphic technique for horizontal strokes
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '勒' n 2)
 5. proper noun Le
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '勒' n 3)
 6. verb to control a horse-drawn carriage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 驾御 (Guoyu '勒' v 1)
 7. verb to restrict / to limit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 限制 (Guoyu '勒' v 2)
 8. verb to command
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 统率 (Guoyu '勒' v 3)
 9. verb to compel / to force
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 强迫 (Guoyu '勒' v 4)
 10. verb to engrave / to write
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 刻 or 写 (Guoyu '勒' v 5)

Contained in

Also contained in

克莱斯勒曼德勒勒索托勒密克勒芒宗教大会丢勒勒泰王泰勒勾勒库尔勒疏勒诃黎勒甘吉布勒姆加勒比加勒比海圣赫勒拿圣巴泰勒米石勒马勒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 — count: 45
 • Scroll 9 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 — count: 43
 • Scroll 1 Notes on Siddhaṃ Script 《悉曇字記》 — count: 38
 • Scroll 6 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 35
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 27
 • Scroll 19 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 24
 • Scroll 61 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 24
 • Scroll 10 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 — count: 17
 • Scroll 60 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 16
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 15

Collocations

 • 勒叉 (勒叉) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 43
 • 摩勒 (摩勒) 復有叢林名阿摩勒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 40
 • 勒果 (勒果) 次有呵梨勒果林 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 39
 • 梨勒 (梨勒) 復有叢林名呵梨勒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 29
 • 休勒 (休勒) 摩休勒等 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 24
 • 尊者勒 (尊者勒) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 22
 • 楼勒 (樓勒) 南方毗樓勒天王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 18
 • 留勒 (留勒) 毘留勒叉天王將諸厭鬼 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 17
 • 鞍勒 (鞍勒) 皆以金為鞍勒 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 3 — count: 15
 • 勒迦 (勒迦) 心復更念毘樓勒迦 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 14