lēi

 1. lēi verb to tighten
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '勒')
 2. lēi verb to strangle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '勒')

Contained in

东加勒比元克莱斯勒曼德勒曾勒弥勒勒索托勒密克勒芒宗教大会丢勒勒泰王泰勒弥勒菩萨勾勒密勒日巴库尔勒弥勒三会揵陀勒疏勒诃黎勒甘吉布勒姆加勒比加勒比海圣赫勒拿圣巴泰勒米弥勒菩萨问八法会弥勒菩萨所问会弥勒菩萨所问本愿经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经弥勒下生经佛说弥勒下生经弥勒下生成佛经佛说弥勒下生成佛经弥勒大成佛经佛说弥勒大成佛经弥勒来时经佛说弥勒来时经佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈萨婆多部毘尼摩得勒伽勒那摩提勒那婆提勒那弥勒菩萨所问经论弥勒经遊意观弥勒上生兜率天经贊弥勒上生经宗要三弥勒经疏摩得勒伽摩德勒伽俄勒冈州

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 — count: 45
 • Scroll 9 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 — count: 43
 • Scroll 1 Notes on Siddhaṃ Script 《悉曇字記》 — count: 38
 • Scroll 6 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 35
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 28
 • Scroll 61 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 24
 • Scroll 19 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 24
 • Scroll 10 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 — count: 17
 • Scroll 60 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 16
 • Scroll 3 Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》 — count: 15

Collocations

 • 勒叉 (勒叉) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 43
 • 摩勒 (摩勒) 復有叢林名阿摩勒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 39
 • 勒果 (勒果) 次有呵梨勒果林 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 39
 • 梨勒 (梨勒) 復有叢林名呵梨勒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 30
 • 尊者勒 (尊者勒) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 22
 • 楼勒 (樓勒) 南方毗樓勒天王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 18
 • 休勒 (休勒) 摩休勒等 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 17
 • 留勒 (留勒) 毘留勒叉天王將諸厭鬼 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 17
 • 鞍勒 (鞍勒) 皆以金為鞍勒 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 3 — count: 15
 • 勒迦 (勒迦) 心復更念毘樓勒迦 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 14