NTI Reader
NTI Reader

lè lēi

  1. lēi verb to rein in / to tie tightly
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. verb to strangle
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

东加勒比元克莱斯勒曼德勒巴勒斯坦曾勒弥勒勒索托勒密克勒芒宗教大会丢勒勒泰王泰勒弥勒菩萨勾勒密勒日巴库尔勒弥勒三会揵陀勒疏勒诃黎勒甘吉布勒姆加勒比加勒比海圣赫勒拿圣巴泰勒米弥勒菩萨问八法会弥勒菩萨所问会弥勒菩萨所问本愿经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经弥勒下生经佛说弥勒下生经弥勒下生成佛经佛说弥勒下生成佛经弥勒大成佛经佛说弥勒大成佛经弥勒来时经佛说弥勒来时经佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈萨婆多部毘尼摩得勒伽勒那摩提勒那婆提勒那弥勒菩萨所问经论弥勒经遊意观弥勒上生兜率天经贊弥勒上生经宗要三弥勒经疏摩得勒伽摩德勒伽

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 1 45
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 9 43
Notes on Siddhaṃ Script 《悉曇字記》 Scroll 1 38
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 6 35
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 28
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 61 24
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 10 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 60 16
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
勒叉 勒叉 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 43
摩勒 摩勒 復有叢林名阿摩勒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 39
勒果 勒果 次有呵梨勒果林 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 39
梨勒 梨勒 復有叢林名呵梨勒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 30
尊者勒 尊者勒 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 22
楼勒 樓勒 南方毗樓勒天王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 18
休勒 休勒 摩休勒等 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 17
留勒 留勒 毘留勒叉天王將諸厭鬼 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 17
鞍勒 鞍勒 皆以金為鞍勒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 15
勒迦 勒迦 心復更念毘樓勒迦 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 14