NTI Reader
NTI Reader

 1. proper noun Ji
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 2. proper noun Jilin
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Jilin 吉林 , Concept: Province 省
  Notes: Abbreviation for 吉林 (Jílín)
 3. adjective lucky / propitious / good
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '吉')
 4. noun wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 突吉羅

Contained in

吉布提马来西亚令吉吉布提法郎乌吉亚里兰吉尼乔森·吉拉尔吉尼斯吉祥物吉林格鲁吉亚吉他成吉思汗吉普车吉祥吉利吉普吉藏吉隆坡大吉祥天女咒消灾吉祥陀罗尼堂吉诃德吉尔伽美什斯拉吉寺吉尔托普吉里阿吉纳丘塔吉克斯坦八吉祥吉祥图案吉州窑吉凶吉尔吉斯斯坦塔吉克族吉祥卧吉祥天女宝吉祥天子吉祥八宝吉祥结能生吉祥救度吉祥圆满救度吉德尼玛衮显吉祥度母吉打吉尊·西饶迥乃让迥多吉桑吉吉迦夜索达吉堪布巴吉弄吉兰丹甘吉布勒姆

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 384
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 110
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 2 92
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 75
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 57
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 54
Śatakaśāstra (Hundred Treatise) 《百論》 Scroll 1 52
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 6 41
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 6 40
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 4 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吉义 吉義 號吉義如來 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 17
陀吉 陀吉 名曼陀吉尼 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 16
吉尼 吉尼 名曼陀吉尼 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 14
善吉 善吉 菩薩本緣經善吉王品第四 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 12
吉星 吉星 若於一時吉星之日 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 8
萨吉 薩吉 我今稱說烏波薩吉 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 8
吉王 吉王 菩薩本緣經善吉王品第四 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 7
吉离 吉離 吉離舍瞿曇彌比丘尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 6
吉鸟 吉鳥 毒蟲隱伏吉鳥翔鳴 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 4
吉瑞 吉瑞 有此吉瑞 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 4