NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

xià xià

 1. xià noun summer
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Season 季节
  Notes: (Unihan '夏')
 2. xià proper noun Xia
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. xià noun Xia Dynasty
  Domain: History 历史
  Notes: C. 2000 BC
 4. xià proper noun Xia Kingdom
  Domain: History 历史 , Subdomain: Sixteen Kingdoms 十六国 , Concept: State 国
  Notes: (407-432) one of the Sixteen Kingdoms, established by Xiongnu People (Huns)
 5. xià adjective great / grand / big
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '夏')

Contained in

宁夏宁夏回族自治区立夏夏至夏朝夏天夏季夏令时春夏秋冬华夏西夏夏小正大夏大夏希腊夏家店夏家店文化夏令营中夏夏尔巴夏尔巴族结夏安居盛夏夏鲁寺夏鲁夏鲁拉康结夏坐夏临夏夏津夏港冬夏夏坐夏连特拉王国夏连特拉东夏夏丏尊解夏经华夏文明夏安居一夏九旬初夏夏腊法夏坐夏法腊夏衍夏令江夏夏日季夏仲夏夏县

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 128
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 104
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 72
Lu Ershi Er Mingliao Lun 《律二十二明了論》 Scroll 1 42
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 40
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 36
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 41 32
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 9 30
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 29
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 28

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
夏四月 夏四月 於夏四月閑居靜處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 28
春夏 春夏 何因緣日大城郭熱為春夏 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 25
夏月 夏月 夏月之時某聚落當雨不雨 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 22
夏三月 夏三月 結於夏三月 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 20
夏时 夏時 夏時身則凉 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 17
譬如夏 譬如夏 譬如夏雨有泡現 Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 《佛說水沫所漂經》 Scroll 1 17
夏热 夏熱 如人夏熱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 8
一夏 一夏 願受我一夏之請 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 7
解夏 解夏 當解夏時 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 6
夏冬 夏冬 春夏冬各自異殿 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
名勝沙門 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四月閑居 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
思惟 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
四月 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
聚落 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
因緣大城 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
熱惱 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
短促 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
十六大 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
殿殿 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
四月娛樂 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 6
Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 2
Scroll 1 in Bimosu Jing (Vekhaṇasasutta) 《鞞摩肅經》 1
六月 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3