NTI Reader
NTI Reader

师子 (師子) shīzi

shīzi noun a lion
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Animal 动物
Notes: Uses an old variant 師 for 獅 (GHC '师' 7; Kroll '7')

Contained in

胜鬘师子吼一乘大方便方广经 师子佛师子奋迅具足万行如来师子国师子贤师子经师子吼经师子素驮娑王斷肉经师子月佛本生经胜鬘师子吼一乘大方便方广经师子庄严王菩萨请问经佛说长者女菴提遮师子吼了义经长者女菴提遮师子吼了义经如来师子吼经大方广师子吼经解脱师子佛说师子奋迅菩萨所问经师子奋迅菩萨所问经金师子章云间类解华严经金师子章注师子吼师子座师子床师子王师子兽王执师子国云师子国一喝如踞地金毛师子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 86
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 70
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 58
Notes on the Avataṃsaka Sūtra Golden Lion Seal 《華嚴經金師子章註》 Scroll 1 55
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 26 53
Jin Shizi Zhang Yun Jian Lei Jie 《金師子章雲間類解》 Scroll 1 52
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 9 48
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 47 48
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 4 32
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 6 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
师子长者 師子長者 師子長者往至舍利弗所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 45 15
牛师子 牛師子 此牛師子園極為快樂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 29 13
师子园 師子園 此牛師子園極為快樂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 29 13
师子大将 師子大将 所謂師子大將是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 11
师子卧 師子臥 汝臥當如師子臥法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
师子大臣 師子大臣 尼乾弟子師子大臣亦在眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
王师子 王師子 獸王師子臥法云何 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 7
师子颊 師子頰 名師子頰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
似师子 似師子 似師子臥 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 5
释师子 釋師子 人雄釋師子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5