NTI Reader
NTI Reader

三百 sān bǎi

sān bǎi number three hundred
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

唐诗三百首三百六十会三百会人生三百岁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 110
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 61
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 49
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 40
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 39
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 37
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 26
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 23
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 21
Notes on Siddhaṃ Script 《悉曇字記》 Scroll 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三百由旬 三百由旬 縱廣三百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 17
三百三十六 三百三十六 其城郭廣長各三百三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 16
三百二十 三百二十 壽命延長至三百二十歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 9
二千三百 二千三百 二千三百六十二字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 8
三百矛 三百矛 若彼人一日被三百矛刺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 53 8
广三百 廣三百 縱廣三百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
千三百 千三百 千三百八十八字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
寿三百 壽三百 弗于逮人壽三百歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
三百由延 三百由延 三百由延 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
三百岁 三百歲 弗于逮人壽三百歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 5