NTI Reader
NTI Reader

五十 wǔshí

wǔshí number fifty
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '五十')

Contained in

佛说五十颂圣般若波罗蜜经明度五十校计经菩萨行五十缘身经一百五十赞佛颂事师法五十颂华严五十要问答五十二位五十九五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 58
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 30
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 25
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 23
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 20
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 20
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 18
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 18
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五十由旬 五十由旬 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 143
广五十 廣五十 縱廣五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 85
覆五十 覆五十 枝葉垂覆五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 22
百五十 百五十 其樹高一百五十由旬 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 4 14
五十人 五十人 或有五十人為伴者 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 13
五十岁 五十歲 若人五十歲是四王天一晝一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 13
等五十 等五十 縱廣正等五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 11
五十踰阇那 五十踰闍那 若離五十踰闍那住 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 11
布五十 布五十 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
五十余年 五十餘年 經五十餘年 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 6