NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

五十 wǔshí

wǔshí number fifty
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '五十')

Contained in

佛说五十颂圣般若波罗蜜经明度五十校计经菩萨行五十缘身经一百五十赞佛颂事师法五十颂华严五十要问答五十二位五十九五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 58
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 30
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 25
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 23

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
五十由旬 五十由旬 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 143
广五十 廣五十 縱廣五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 85
覆五十 覆五十 枝葉垂覆五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 22
五十岁 五十歲 若人五十歲是四王天一晝一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 17
百五十 百五十 其樹高一百五十由旬 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 4 14
五十人 五十人 或有五十人為伴者 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 13
布五十 布五十 枝葉四布五十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
五十踰 五十踰 若離五十踰闍那住 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 11
等五十 等五十 縱廣正等五十由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 11
五十余年 五十餘年 經五十餘年 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
復有五十人命 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
五十 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
復有五十人命 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
具足五百五十 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
枝葉五十由旬 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 58
五十 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
五十 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
五十乘車 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
學者五十 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
枝葉五十由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 20
五十由旬 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
二十五十 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 1
五十由旬眾生 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
枝葉五十由旬 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 4
枝葉五十由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 20
周圍五十由旬 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
五十 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
五十闍那 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
枝葉五十由旬 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
五十 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
四百五十 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
八百五十 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
五十四王天 Scroll 55 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
五十 Scroll 57 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
所有枝葉五十由旬 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 2