NTI Reader
NTI Reader

五十二 wǔshíèr

wǔshíèr number 52
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '52')

Contained in

五十二位

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五十二句 五十二句 五十二句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 19
百五十二 百五十二 大般若波羅蜜多經卷第一百五十二 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 152 17
一百五十二 一百五十二 一百五十二 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 6 12
引五十二 引五十二 引五十二句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 6
五十二种 五十二種 行十善道增長五十二種善根 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 5
五十二颂 五十二頌 已上第二輪功德計五十二頌句 Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing 《佛說文殊菩薩最勝真實名義經》 Scroll 1 5
五十二金刚喻定 五十二金剛喻定 足前四十八成五十二金剛喻定 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 28 5
成五十二 成五十二 足前四十八成五十二金剛喻定 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 28 4
合五十二 合五十二 二合五十二 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 4
五十二十 五十二十 五十二十 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 14 4