NTI Reader
NTI Reader

shì

 1. shì noun a scholar
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
 2. shì noun Kangxi radical 33
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Scholar (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. shì noun an officer / a warrior
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

瑞士斯威士兰瑞士法郎女士人士伊士曼柯达公司士兵硕士博士力士战士护士学士烈士绅士勇士辩士进士芝士迪士尼傅大士大马士革居士大学士隐士亚里士多德大流士君士坦丁大帝君士坦丁堡查士丁尼一世武士日本武士莎士比亚骑士泰晤士查士丁尼普鲁士条顿骑士团居鲁士居鲁士巴士底传教士邦巴士提三士下士中士上士大士三大士信士画士

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 5 118
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 6 111
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 4 84
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 175 68
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 3 50
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 2 46
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 38
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 3 38
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 6 37
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
御士 禦士 無上調御士者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 15
目士 目士 目士見之觀視省察 Wuyin Piyu Jing 《五陰譬喻經》 Scroll 1 15
宿士 宿士 此非宿士 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 13
有力士 有力士 若有力士以緊索毛繩絞勒其 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 12
高士 高士 一輩高士行淨無穢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 10
士民 士民 舉國士民快得供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
善士 善士 大樓炭經高善士品第七之一 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 8
论士 論士 有四論士 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
士女 士女 舉國士女視無厭足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
士见 士見 高士見之念言 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 7