NTI Reader
NTI Reader

shā

 1. shā noun sand / gravel / pebbles
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '沙' n 1; Unihan '沙')
 2. shā proper noun Sha
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '沙' n 4)
 3. shā noun beach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '沙' n 2)
 4. shā adjective granulated
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '沙' adj 2; Unihan '沙')
 5. shā noun granules / powder
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '沙' n 3)
 6. shā adverb sha
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '沙' adv)
 7. shā particle a / ya
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Sentence final particle with similar use to 啊 (Guoyu '沙' particle)

Contained in

沙特阿拉伯沙特里亚尔穆沙拉夫沙发沙丁鱼沙滩沙滩排球沙子沙漠风沙沙土沙门长沙沙弥沙门氏菌沙龙冰沙沙弥尼沙尘沙尘暴沙丘沙俄西沙西沙群岛西沙差那来希沙华寺西沙差那来遗址佛陀沙旺寺镬沙国弥沙塞部五分律白沙瓦布路沙布逻沙州毘沙门毘沙门天毗沙门天毗沙门三藏沙门义净沙棕鸣沙山阇尼沙经大毗婆沙论沙罗沙褐沙哑赐紫沙门优波底沙萨婆多毘尼毘婆沙白沙寺长沙寺沙门岛

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沙迦 沙迦 摩曩鉢囉努沙迦藥叉女 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 29
娄沙 婁沙 名波婁沙 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 22
沙王 沙王 又摩竭國缾沙王為優婆塞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 16
低沙 低沙 殊低沙迦利迦花 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 16
沙迦利 沙迦利 殊低沙迦利迦花 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 16
迦利沙 迦利沙 重半迦利沙 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 16
瓶沙 瓶沙 又大婆羅門為波斯匿王及瓶沙王恭敬供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 15
尼沙 尼沙 我是闍尼沙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 15
奴沙 奴沙 陀奴沙迦膩迦花等 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 12
晡沙 晡沙 有六烏晡沙他 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 11