NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

耆旧 (耆舊) qíjiù

qíjiù noun an elderly and respected person / an elder
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Similar in meaning to 長老

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 8 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 31 6
Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 5
Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 5
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 5
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 4
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 3
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 1 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
耆旧宿 耆舊宿 悉是耆舊宿德之人 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 10
宿耆旧 宿耆舊 我曾於先宿耆舊所聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 9
耆旧童子 耆舊童子 佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 8
耆旧多 耆舊多 耆舊多智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
不敬耆旧 不敬耆舊 不敬耆舊 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 5
耆旧长老 耆舊長老 我面從耆舊長老者口受 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
多闻耆旧 多聞耆舊 多聞耆舊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
闻耆旧 聞耆舊 諸大聲聞耆舊之等 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 4
恭敬耆旧 恭敬耆舊 然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 6 4
耆旧说 耆舊說 我聞耆舊說 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 19 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
多聞耆舊 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
耆舊 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
宿耆舊 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
耆舊宿 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
耆舊宿婆羅門如是 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
當選耆舊法律 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
耆舊長老 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
耆舊婆羅門智者 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
父母尊長耆舊 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
耆舊婆羅門 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 4
不敬耆舊 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
父母尊長耆舊 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
無有敬重尊長耆舊 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
不敬耆舊 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
耆舊長老梵行 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
耆舊大阿羅漢 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 5
耆舊 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
上座多聞耆舊 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
婆羅門耆舊 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
耆舊宿 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
大聲耆舊 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
耆舊 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
耆舊宿 Scroll 15 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
耆舊守門 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
幼稚宿耆舊 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1