NTI Reader
NTI Reader

shàn

shàn noun meals
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Archaic variant of 膳

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 15
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 13
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 10
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 9
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 8
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 7
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 6
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 11 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
肴饍 殽饍 餚饍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 190
甘饍 甘饍 百味甘饍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 51
饍饮食 饍飲食 即於其夜具辦種種餚饍飲食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 32
美饍 美饍 欲食美饍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 27
供饍 供饍 供饍既辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 20
饍供养 饍供養 奔詣聖所餚饍供養 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 16 8
饍百味 饍百味 設諸餚饍百味飲食 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 5
食饍 食饍 於時比丘慧王所得分衛食饍 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 5
饍请 饍請 設諸餚饍請佛及僧 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 4
珍饍 珍饍 美衣珍饍隨心服御 Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 Scroll 1 4