NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shàn

shàn noun meals
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Archaic variant of 膳

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 15
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 2 13
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 10
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 9
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 8
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 7
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 6
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 11 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
肴饍 餚饍 餚饍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 188
甘饍 甘饍 百味甘饍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 51
饍饮食 饍飲食 即於其夜具辦種種餚饍飲食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 32
美饍 美饍 欲食美饍 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 27
供饍 供饍 供饍既辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 20
饍供养 饍供養 奔詣聖所餚饍供養 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 16 8
食饍 食饍 於時比丘慧王所得分衛食饍 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 5
饍百味 饍百味 設諸餚饍百味飲食 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 5
饍及 饍及 珍饍及名衣 Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 9 4
上饍 上饍 父母歡喜即為竭財上饍食具 Zhong Jing Zhuan Za Piyu 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
百味 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
種種 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
種種飲食 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
飯食精細 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
種種淨妙甘美 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
種子 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
種種 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
種種 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
首長如來 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
上座迦葉棄捨種種 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
種種 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
婆羅門便種種飲食 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
種種 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
供養種種 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
飲食毒藥 Scroll 5 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
種種 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 3
歡喜宴樂 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
具足真實 Scroll 9 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
供養 Scroll 16 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
大王施設 Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 2