NTI Reader
NTI Reader

世间 (世間) shìjiān

shìjiān noun world / the human world
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 世界; similar meaning in Buddhism as elsewhere in literary Chinese (CCD '世间'; FE '世間'; FGDB '世間'; SH '世間')

Contained in

器世间摄伏世间救度世间解三世间世间福经四人出现世间经世间人出世间世间法世间天出世间道出世间法世间智出世间智世间经知世间众生世间知正觉世间出世间上上智世间相违过世间相违离世间如来出世间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 307 377
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 308 214
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 443 180
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 70 145
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 132 112
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 108
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 310 98
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 97
Lokānuvartanasūtra (Fo Shuo Nei Cang Bai Bao Jing) 《佛說內藏百寶經》 Scroll 1 87
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 510 86

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
出现世间 出現世間 出現世間 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 43
及世间 及世間 我及世間常存 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 38
世间眼 世間眼 世間眼滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 27
世间沙门 世間沙門 諸世間沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
说世间 說世間 說世間有想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 11
世间半 世間半 計我及世間半常半無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 9
世间非有 世間非有 此世間非有常非無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 9
世间无边 世間無邊 世間無邊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
世间见 世間見 世間見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 8
世间无常 世間無常 世間無常 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7