NTI Reader
NTI Reader

旧 (舊) jiù

  1. jiù adjective old / ancient
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: 旧 is used for inanimate objects, such as buildings, etc rather than 老 (Unihan '舊')
  2. jiù adjective former / past
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
    Notes: (Unihan '舊')

Contained in

旧历旧金山仍旧依旧陈旧破旧照旧旧石器时代旧都旧时旧称古旧耆旧旧港旧唐书旧五代史老旧怀旧旧业旧杂譬喻经佛说旧城喻经旧城喻经除旧更新念旧旧译旧翻旧闻旧交旧国旧迹旧好旧俗旧约旧物旧友旧识旧书守旧叙旧旧事旧恶重修旧好不念旧恶旧日旧地守旧派古旧旧年话旧旧例旧货

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 2 114
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 4 113
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 3 90
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 23 82
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 38 82
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 79
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 4 75
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 74
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 22 73
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 2 70

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宿旧 宿舊 我聞先宿舊言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 17
旧人 舊人 曩昔舊人 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 8
旧住 舊住 是時彼中舊住光音諸天子輩 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 6
旧车师 舊車師 詣舊車師無衣滿子家 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 5
旧二 舊二 我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 5
旧法 舊法 國有舊法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
旧婆罗门 舊婆羅門 諸舊婆羅門及諸仙人多諸伎術 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
住旧 住舊 比丘尼正住舊聖種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 5
旧第一 舊第一 舊第一智 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 4
旧臣 舊臣 王問舊臣 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 4