NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

寻访 (尋訪) xúnfǎng

xúnfǎng verb to inquire after / to look for (sb)
Domain: Education 教育

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 3
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 4 2
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 2
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 15 2
Xu Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《續集古今佛道論衡》 Scroll 1 2
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 15 2
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 2
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 36 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 47 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 125 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
天竺寻访 天竺尋訪 使往天竺尋訪 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 1 5
寻访佛法 尋訪佛法 往天竺尋訪佛法 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 1 4
寻访师友 尋訪師友 加復少因求法尋訪師友 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 3
寻访外道 尋訪外道 乃尋訪外道經書 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 2 3
脱寻访 脫尋訪 庶脫尋訪力半功 Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 2
寻访力 尋訪力 庶脫尋訪力半功 Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 2
求法寻访 求法尋訪 加復少因求法尋訪師友 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 2
西域寻访 西域尋訪 遊歷西域尋訪異經 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 2
寻访伐 尋訪伐 處處尋訪伐蘇蜜多女 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 2
处寻访 處尋訪 在處尋訪漸次行至劫比羅城 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
漸次尋訪 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
周遍尋訪妙見比丘 Scroll 9 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
處處尋訪所在 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
周遍尋訪師子比丘尼 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 2
尋訪 Scroll 17 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
周遍尋訪妙見比丘 Scroll 9 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
處處尋訪所在 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
周遍尋訪師子比丘尼 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 2
尋訪 Scroll 17 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
尋訪菩薩藏 Scroll 48 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
我等尋訪 Scroll 1 in Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing 《佛說大乘隨轉宣說諸法經》 1
國王愛樂大乘尋訪善友 Scroll 1 in Wenshushili Baozang Tuoluoni Jing 《文殊師利寶藏陀羅尼經》 1
尋訪漸次羅城 Scroll 1 in Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 1
尋訪 Scroll 13 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 1
即為尋訪 Scroll 15 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 1
使尋訪道路 Scroll 4 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 1
大王使尋訪 Scroll 19 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 1
尋訪 Scroll 16 in Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 1
尋訪 Scroll 44 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 1
希望尋訪 Scroll 47 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 2
尋訪 Scroll 125 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 2
尋訪婆羅 Scroll 180 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 1
堪能尋訪學無學 Scroll 95 in Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 1
尋訪朋友 Scroll 1 in Sheng Jun Hua Shi Bai Yu Jia Ta Jing 《勝軍化世百喻伽他經》 1
尋訪 Scroll 8 in Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 1