NTI Reader
NTI Reader

寻访 (尋訪) xúnfǎng

xúnfǎng verb to inquire after / to look for (sb)
Domain: Education 教育

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 3 3
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 36 2
Xu Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《續集古今佛道論衡》 Scroll 1 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 47 2
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 2
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 15 2
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 4 2
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 125 2
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天竺寻访 天竺尋訪 使往天竺尋訪 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 1 5
寻访佛法 尋訪佛法 往天竺尋訪佛法 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 1 4
寻访外道 尋訪外道 乃尋訪外道經書 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 2 3
寻访师友 尋訪師友 加復少因求法尋訪師友 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 3
寻访师子 尋訪師子 周遍尋訪師子頻申比丘尼 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 2
处寻访 處尋訪 在處尋訪漸次行至劫比羅城 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 1 2
寻访力 尋訪力 庶脫尋訪力半功 Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 2
西域寻访 西域尋訪 遊歷西域尋訪異經 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 2
寻访异 尋訪異 遊歷西域尋訪異經 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 2
寻访妙见 尋訪妙見 周遍尋訪妙見比丘 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 2