NTI Reader
NTI Reader

饮食 (飲食) yǐn shí

  1. yǐn shí set phrase food and drink
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食
    Notes: FGS translation standard: food and drink (CC-CEDICT '飲食'; Guoyu '飲食' 2)
  2. yǐn shí set phrase to eat and drink
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '飲食' 1)

Contained in

施诸饿鬼饮食及水法不私造饮食饮食疗养

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 12 45
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 23 43
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 13 35
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 33
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 27 32
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 30
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 30
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 25
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 25
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 24

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
饮食施 飲食施 不如有人以其飲食施一正見人 Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 18
好饮食 好飲食 名財好飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 12
求饮食 求飲食 莫行求飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 10
受饮食 受飲食 正等正覺所受飲食 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
世间饮食 世間飲食 謂此一切世間飲食永盡無餘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 8
饮食时 飲食時 飲食時化 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
妙饮食 妙飲食 或得珍妙飲食 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 5
施饮食 施飲食 不受顰蹙面人及瞋恚面人所施飲食 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 5
饮食声 飲食聲 飲食聲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 5
饮食长养 飲食長養 飲食長養 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 5