NTI Reader
NTI Reader

nǜ rǔ nǚ

 1. adjective female / feminine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll '女' 1; Unihan '女')
 2. noun female
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll '女' 1; Unihan '女')
 3. noun Kangxi radical 38
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Woman (ABC back cover; GHC p. 7; Unihan '女')
 4. verb to marry off a daughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 女 is synonymous with 嫁女 in this sense (Kroll '女' nǜ)
 5. noun daughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 女 is synonymous with 女儿 in this sense. It is a bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 2; Kroll '女' 2).
 6. pronoun you / thou
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A variant of 汝, used as a second person pronoun in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 77).
 7. adjective soft / feminine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '女' 3)
 8. proper noun the Maiden lunar lodging
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '女' 4)
 9. pronoun you
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 汝 second person personal pronoun (Kroll '女' rǔ)

Contained in

男扮女装妇女女人妓女女士女孩子女孩侄女女性女子子女女儿儿女少女孙女闺女仙女女郎特蕾莎修女曾修女大吉祥天女咒女装女生女色母女男女女演员女真圣女贞德外甥女儿女娲侍女女套四大美女吉祥天女宝藏天女女神大辩才天女天女药叉女宫女玉女女兄龙女瑜伽女女主人牧女献乳糜须摩提女因缘须摩提女经善德女王王女

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 126
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 126
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 6 123
Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 Scroll 1 110
Buddhasaṅgītisūtra (Zhu Fo Yao Ji Jing) 《諸佛要集經》 Scroll 2 109
Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 《樂瓔珞莊嚴方便品經》 Scroll 1 109
Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Zhuan Nu Shen Jing) 《佛說轉女身經》 Scroll 1 107
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 106
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 106
Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 Scroll 1 105

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
姓女 姓女 又族姓子族姓女 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 12
刹利女 剎利女 若剎利女七世已來父母真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
女言 女言 女言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
菴婆罗女 菴婆羅女 菴婆羅女 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
女嫁 女嫁 男娶女嫁 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
女曰 女曰 諸隷車即語女曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
菴婆婆梨女 菴婆婆梨女 菴婆婆梨女先已請訖 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
婬女 婬女 有一婬女 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
诸天女 諸天女 復有諸天女等 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 4
七女 七女 各復自有七女為侍 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 4