NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

nǚ nǜ rǔ

 1. adjective female / feminine
  Domain: Health 健康
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll '女' 1; Unihan '女')
 2. noun female
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll '女' 1; Unihan '女')
 3. noun Kangxi radical 38
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Woman (ABC back cover; GHC p. 7; Unihan '女')
 4. verb to marry off a daughter
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 女 is synonymous with 嫁女 in this sense (Kroll '女' nǜ)
 5. noun daughter
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 女 is synonymous with 女儿 in this sense. It is a bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 2; Kroll '女' 2).
 6. pronoun you / thou
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: A variant of 汝, used as a second person pronoun in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 77).
 7. adjective soft / feminine
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '女' 3)
 8. proper noun the Maiden lunar lodging
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '女' 4)
 9. pronoun you
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As a variant of 汝 second person personal pronoun (Kroll '女' rǔ)

Contained in

男扮女装妇女女人妓女女士女孩子女孩侄女女性女子子女女儿儿女少女孙女闺女仙女女郎特蕾莎修女曾修女大吉祥天女咒女装女生女色母女男女女演员女真圣女贞德外甥女儿女娲侍女女套四大美女吉祥天女宝藏天女女神大辩才天女天女药叉女宫女玉女女兄龙女瑜伽女女主人牧女献乳糜须摩提女因缘须摩提女经善德女王王女

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 128
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 126
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 6 123

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
姓女 姓女 又族姓子族姓女 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 14
女妓 女妓 唯作女妓 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 9
作女 作女 唯作女妓 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 9
刹利女 剎利女 若剎利女七世已來父母真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
菴婆罗女 菴婆羅女 菴婆羅女 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
女言 女言 女言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
菴婆婆梨女 菴婆婆梨女 菴婆婆梨女先已請訖 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
女曰 女曰 諸隷車即語女曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
女嫁 女嫁 男娶女嫁 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
婬女 婬女 有一婬女 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
第一 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 22
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
五百出行 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 19
夫人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
四千 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
為此 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 8
我等 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
日光 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 8
復有諸天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 3
使剎利 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
復有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
樹林 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
知情隨逐 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 6
Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 3
各別 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
月天子諸天 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 5
樹林 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5