nǚ nǜ rǔ

 1. adjective female / feminine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll 2015 '女' 1; Unihan '女')
 2. noun female
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 1; Kroll 2015 '女' 1; Unihan '女')
 3. noun Kangxi radical 38
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Woman (ABC back cover; GHC p. 7; Unihan '女')
 4. verb to marry off a daughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 女 is synonymous with 嫁女 in this sense (Kroll 2015 '女' nǜ)
 5. noun daughter
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 女 is synonymous with 女儿 in this sense. It is a bound form in modern Chinese (ABC 'nǚ' 2; Kroll 2015 '女' 2).
 6. pronoun you / thou
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A variant of 汝, used as a second person pronoun in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 77).
 7. adjective soft / feminine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '女' 3)
 8. proper noun the Maiden lunar lodging
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '女' 4)
 9. pronoun you
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 汝 second person personal pronoun (Kroll 2015 '女' rǔ)

Contained in

Also contained in

男扮女装妇女女人妓女女士女孩子女孩侄女女性女子子女女儿儿女少女孙女闺女仙女女郎特蕾莎修女曾修女女装女生女色母女男女女演员女真圣女贞德外甥女儿女娲侍女女套四大美女女神天女药叉女宫女玉女女兄瑜伽女女主人善德女王王女

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 — count: 126
 • Scroll 1 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 — count: 125
 • Scroll 6 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 123
 • Scroll 1 Vimaladattāparipṛcchā (De Wu Gou Nu Jing) 《得無垢女經》 — count: 110
 • Scroll 1 Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 《樂瓔珞莊嚴方便品經》 — count: 109
 • Scroll 2 Buddhasaṅgītisūtra (Zhu Fo Yao Ji Jing) 《諸佛要集經》 — count: 109
 • Scroll 1 Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Zhuan Nu Shen Jing) 《佛說轉女身經》 — count: 107
 • Scroll 99 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 106
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 106
 • Scroll 1 Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 — count: 105

Collocations

 • 姓女 (姓女) 又族姓子族姓女 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 2 — count: 12
 • 刹利女 (剎利女) 若剎利女七世已來父母真正 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 8
 • 菴婆罗女 (菴婆羅女) 菴婆羅女 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 1 — count: 7
 • 女言 (女言) 女言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 7
 • 菴婆婆梨女 (菴婆婆梨女) 菴婆婆梨女先已請訖 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 6
 • 女曰 (女曰) 諸隷車即語女曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 6
 • 女嫁 (女嫁) 男娶女嫁 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 5
 • 婬女 (婬女) 有一婬女 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 5
 • 诸天女 (諸天女) 復有諸天女等 — Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》, Scroll 1 — count: 4
 • 七女 (七女) 各復自有七女為侍 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 7 — count: 4