NTI Reader
NTI Reader

妇女 (婦女) fùnǚ

fùnǚ noun woman
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
Notes: (CC-CEDICT '婦女')

Contained in

妇女福利妇女们妇女节世界佛教杰出妇女会议

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 39 43
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 45 31
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 54 22
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 3 18
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 2 17
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 6 16
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 14 15
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 12 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 52 14
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
犯人妇女 犯人婦女 四者不得殺盜犯人婦女 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 8
妇女身 婦女身 若婦女身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5
作妇女 作婦女 或作婦女 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5
一妇女 一婦女 有一婦女 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 5
妇女尸 婦女屍 即化作一死婦女屍 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 4
妇女形 婦女形 作婦女形 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 45 4
妇女患 婦女患 審諦思惟婦女患 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 4
论妇女 論婦女 衣論食論婦女之論 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 3
妇女人 婦女人 如有婦女人 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 3
妇女等 婦女等 諸婦女等各各從意隨其所樂 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 3