NTI Reader
NTI Reader

宁 (寧) níng nìng

 1. níng proper noun Nanjing
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Ningxia 宁夏 , Concept: City 城市
  Notes: Another name for 南京 (Guoyu '寧' 1; XHZD '宁' 4)
 2. nìng adverb rather
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 宁 expressed a preference for one alternative over the other in this sense in Literary Chinese. For example, 禮,與其奢也,寧儉 'In festive ceremonies, it is better to be sparing than extravagant.' (Lunyu: 3.4/5/1, translation by Legge; Guoyu '寧' adv 1; Kroll '寧' nìng 1; Pulleyblank 1995, p. 125; XHZD '宁' nìng 1)
 3. níng adjective peaceful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 安宁 (Guoyu '寧' adj; Kroll '寧' 1; Unihan '寧'; XHZD '宁' 1)
 4. níng noun repose / serenity / peace
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '寧')
 5. níng verb to pacify
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 平息 (Guoyu '寧' v 3; XHZD '宁' 3)
 6. níng verb to return home
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 回家 (Guoyu '寧' v 2)
 7. nìng proper noun Ning
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (XHZD '宁' nìng 2)
 8. níng verb to visit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 省视 (Guoyu '寧' v 1; Kroll '寧' 2)
 9. níng verb to mourn for parents
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '寧' 3)
 10. nìng adverb in this way
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '寧' nìng 3)
 11. nìng adverb don't tell me ...
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 豈 or 难道 (Guoyu '寧' adv 2)
 12. nìng adverb unexpectedly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 乃 or 竟然 (Guoyu '寧' adv 3)
 13. níng proper noun Ningxia
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Ningxia 宁夏 , Concept: Autonomous Region 自治区
  Notes: Another name for 宁夏 (Guoyu '寧' 2)
 14. nìng particle particle without meaning
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '寧' particle)

Contained in

贝宁宁波列宁辽宁宁夏宁夏回族自治区南宁江宁安宁宁可宁静宁肯宁愿天宁寺西宁宋宁宗元宁宗康宁汉坤宁宫于志宁宜宁郡宁玛派宁越宁国寺济宁睢宁辽宁省贊宁崇宁乾宁义宁崇宁藏崇宁万寿藏普宁普宁藏大普宁寺本宁持戒而舍生命不破戒法而苟活宁乡县宁乡赵宁建宁丁宁宁陵大宁宁国宁阳贝宁休宁安宁病房天宁杨振宁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 88
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 65
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 48
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 47
Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 Scroll 1 39
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 10 38
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 38
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 36
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 36
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 3 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弟子宁 弟子寧 聖弟子寧於中見色是我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 26
宁能 寧能 寧能憶此事不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 15
宁受 寧受 彼人寧受此苦痛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 8
宁见 寧見 寧見不耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
宁败坏 寧敗壞 前好容色寧敗壞不 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 7
容色宁 容色寧 前好容色寧敗壞不 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 7
人宁 人寧 彼人寧復憶念先廁 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 7
宁令 寧令 寧令力士以緊索毛繩絞勒其 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6
今宁 今寧 我今寧得於如來法中出家受具戒不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
宁息 寧息 村落居止不得寧息 Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 Scroll 1 4