NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

宁 (寧) nìng níng

 1. níng proper noun Ningxia
  Domain: Places 地方 , Subdomain: Ningxia 宁夏 , Concept: Autonomous Region 自治区
  Notes: Abbreviation for 宁夏 (Níngxià)
 2. nìng conjunction rather
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 宁 expressed a preference for one alternative over the other in this sense in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 125). For example, 禮,與其奢也,寧儉 'In festive ceremonies, it is better to be sparing than extravagant.' (Lunyu: 3.4/5/1, translation by Legge)
 3. níng adjective peaceful
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. níng verb to mourn
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. níng verb to settle down
  Domain: Classical Chinese 古文
 6. níng verb to return
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

贝宁宁波列宁辽宁宁夏宁夏回族自治区南宁江宁安宁宁可宁静宁肯宁愿天宁寺西宁宋宁宗元宁宗康宁汉坤宁宫于志宁宜宁郡宁玛派宁越宁国寺济宁睢宁辽宁省贊宁崇宁乾宁义宁崇宁藏崇宁万寿藏普宁普宁藏大普宁寺本宁持戒而舍生命不破戒法而苟活宁乡县宁乡赵宁建宁丁宁宁陵大宁宁国宁阳贝宁休宁安宁病房天宁杨振宁

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 88
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 65
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 48
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 47

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
弟子宁 弟子寧 聖弟子寧於中見色是我 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 26
宁能 寧能 寧能憶此事不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 16
宁见 寧見 寧見不耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
宁受 寧受 彼人寧受此苦痛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 8
人宁 人寧 彼人寧復憶念先廁 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 7
宁败坏 寧敗壞 前好容色寧敗壞不 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 7
容色宁 容色寧 前好容色寧敗壞不 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 7
宁令 寧令 寧令力士以緊索毛繩絞勒其 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6
今宁 今寧 我今寧得於如來法中出家受具戒不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
宁息 寧息 村落居止不得寧息 Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
Scroll 1 in Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 《摩訶僧祇律大比丘戒本》 1
Scroll 12 in Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 1
Scroll 29 in Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 7
Scroll 39 in Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 3
Scroll 1 in Si Fen Biqiuni Jie Ben 《四分比丘尼戒本》 2
Scroll 27 in Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 1
Scroll 2 in Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 3
Scroll 28 in Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 1
Scroll 4 in Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 1
說文 Scroll 2 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
爾雅同上 Scroll 4 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
平聲說文 Scroll 7 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
左傳字書說文 Scroll 8 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
廣雅佇立毛詩之間爾雅佇立 Scroll 10 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
反切爾雅之間 Scroll 9 in Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 3
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
復有 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
閑暇相見 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
閑暇 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
越祇國人相聚 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
筋骨 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 17
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
法律 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
百姓孝順父母沙門道人 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
愚癡 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
人人相向 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
修羅失身 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
阿修羅捨命 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
身心生苦 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世間天人 Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 2